ศึกษาวิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบตอบสนองด้วยท่าทางและเล่าเรื่อง ที่มีต่อทักษะการฟัง การพูดและการเขียนภาษาอังกฤษของนิสิต คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วีระกาญจน์ กนกกมเลศ

Abstract


การศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษาวิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบตอบสนองด้วยท่าทางและเล่าเรื่องที่มีต่อทักษะการฟัง การพูด และการเขียนภาษาอังกฤษของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา-ลงกรณราชวิทยาลัย เป็นการวิจัยกึ่งทดลองและเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้ด้านการฟัง การพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ และศึกษาเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการสอนภาษาอังกฤษแบบตอบสนองด้วยท่าทางและการเล่าเรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยและกลุ่มตัวอย่างได้แก่นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑-๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ􀄞ำนวน ๑๘๖ รูป/คน เก็บรวบรวมจากแบบสอบถามและสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์จากการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และเชิงอนุมานโดยใช้สถิติทดสอบ t – test และ F-test กำหนดความส􀄞ำคัญไว้ในระดับ ๐.๐๕
ผลการวิจัยพบว่า การสอนภาษาอังกฤษแบบตอบสนองด้วยท่าทางและเล่าเรื่อง ก่อนมีการสอนในชั้นเรียน นิสิตมีความรู้ด้านการฟัง การพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง และมีการสอนอีกครั้งหนึ่ง อยู่ในระดับ มาก เมื่อเปรียบเทียบโดยใช้สถิติ t-test มีความแตกต่างอย่างมีนัยส􀄞ำคัญที่ ๐.๐๐ จากการสัมภาษณ์นิสิตให้ข้อมูลว่า การสอนดังกล่าวท􀄞ำให้เข้าใจภาษาอังกฤษง่าย จดจำ
ค􀄞ำศัพท์ได้แม่นย􀄞ำมากขึ้น และมีโอกาสได้แสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อให้อาจารย์ให้ข้อเสนอแนะ


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี
ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗
http://jma.mcu.ac.th