รูปแบบการพัฒนาองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดส􀄞ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จตุพร งามสงวน, สุพัฒนา หอมบุปผา

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย ๑) เพื่อศึกษาองค์ประกอบขององค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดส􀄞ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒) เพื่อสร้าง
รูปแบบการพัฒนาองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ๓) เพื่อประเมินรูปแบบการพัฒนาองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ การวิจัยมีวิธีการด􀄞ำเนินการด้วย การสังเคราะห์เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา สอบถามผู้บริหารถานศึกษาและครู จัดสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ และประเมินรูปแบบโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ๓๓ คน และครู ๓,๓๕๕ คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ๙ คน ครู ๓๔๒ คน และผู้เชี่ยวชาญการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ ๑๐ คน เครื่องมือ ได้แก่ แบบสังเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบบันทึกการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ และแบบประเมินรูปแบบ สถิติวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ความเรียง ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี
ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗
http://jma.mcu.ac.th