พุทธบูรณาการการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด

สมบัติ แจ้งเจริญ

Abstract


บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “พุทธบูรณาการการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด” มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรด้วยหลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรให้มีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด มีการดำเนินงานและการบริหารงานของสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจได้ตามหลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และมติที่ประชุมทุกอย่าง ส่งผลให้สหกรณ์มีความมั่นคงเข้มแข็ง มีการฝากเงิน กู้ยืมเงิน เป็นที่พึ่งทางการเงิน และก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งผู้ฝากเงินและผู้กู้ยืมเงิน ส่วนการบูรณาการการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรด้วยหลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย  ๑. หลักอิทธิบาท ๔ คือ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ทุกท่านควรมีความพอใจ มีความมุ่งมั่น มีใจที่จดจ่อ และมีการทบทวนการทำงานที่ตนทำไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  ๒. หลักพรหมวิหาร ๔ คือ มีเมตตา มีจิตคิดช่วยเหลือ มีความพลอยยินดี และวางใจเป็นกลางในการทำงาน ๓.หลักฆราวาสธรรม ๔ คือ มีความจริงใจ  มีการข่มใจ มีความอดทน และมีความเผื่อแผ่ แบ่งปันต่อเพื่อนร่วมงานและบุคคลอื่น  ๔. หลักสังคหวัตถุ ๔ คือ มีการให้ กล่าววาจาสุภาพ มีการประพฤติเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย และการทำตนเสมอต้นเสมอปลายต่อทุกคน เมื่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สหกรณ์นำหลักธรรมทั้ง ๔ หมวดมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานก็จะทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี
ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗
http://jma.mcu.ac.th