บทบาทของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กระทรวงพลังงานในการกำหนดนโยบายและมาตรการจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ CNG/NGV

์ธนเสฐฐ์ อัศวปภาวัฒน์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (๑) บทบาทของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในการกำหนดนโยบายและมาตรการจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ CNG/NGV และ (๒) ผลกระทบต่อผู้บริโภคจากนโยบายและมาตรการจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ CNG/NGV ผลการวิจัยที่พบ:(๑) คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ยังไม่มีอิสระ และไม่สามารถแยกการกำกับดูแล การกำหนดนโยบาย และการดำเนินงาน ออกจากกันได้อย่างแท้จริง (๒) ข้าราชการระดับสูงกระทรวงพลังงานมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับ บมจ. ปตท. จำกัด (๓) ผลกระทบต่อผู้บริโภคมาจาก บมจ. ปตท. ผูกขาดในกิจการก๊าซธรรมชาติ ข้อเสนอแนะ: (๑) เชิงนโยบาย: คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ต้องมีอำนาจกำกับดูแลกิจการด้านพลังงานอย่างครบถ้วน และต้องแก้กฎหมายไม่ให้ข้าราชการในกระทรวงพลังงานเป็นกรรมการบริษัทที่ประกอบกิจการพลังงาน โดยรัฐบาลต้องเปิดโอกาสในการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติแก่รายอื่นๆ ด้วย (๒) เชิงปฏิบัติการ: ต้องแก้ไขปัญหาสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ NGV ให้มีเพียงพอ และแก้ไขระบบการเติมก๊าซธรรมชาติ NGV ให้มีความเร็วขึ้น โดยนโยบายส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV จะต้องชัดเจนในกลุ่มเป้าหมาย


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี
ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗
http://jma.mcu.ac.th