รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

อุดร เขียวอ่อน

Abstract


การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพ รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ และเพื่อเสนอรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ เป็นงานวิจัยแบบผสมผสานวิธี คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ๑๒ รูป และการสนทนากลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา และ การวิจัยเชิงปริมาณ คือ การใช้แบบสอบถามพระธรรมทูตต่างประเทศที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือพระสงฆ์ที่เป็นเจ้าอาวาส หรือพระสงฆ์ที่เป็นผู้ดูแลวัดในสหรัฐอเมริกา ซึ่งผลการวิจัยซึ่งเกิดจากการนำเสนอรูปแบบการพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระธรรมทูตสายต่างประเทศโดยการใช้แบบสอบถามพระธรรมทูตสายต่างประเทศ จำนวน ๑๕๓ ฉบับ พบว่า รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มีองค์ประกอบ ๔ องค์ประกอบ คือ ๑ วัตถุประสงค์ในการพัฒนา ๓ ข้อนั้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ๒ เนื้อหาของการพัฒนาที่ประกอบด้วย ๕ คุณลักษณะมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ๓ กระบวนการพัฒนาที่ประกอบด้วยหลักการ และวิธีการพัฒนามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และ ๔ การประเมินผลใน ๔ มิติ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และในภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี
ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗
http://jma.mcu.ac.th