รูปแบบการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตสำหรับวัดในประเทศไทย

สุธีรา งามเกียรติทรัพย์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการบริหารห้องสมุดวัดในประเทศไทย เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตสำหรับวัดในประเทศไทย เพื่อนำเสนอรูปแบบการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตสำหรับวัดในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า ๑. สภาพการบริหารห้องสมุดวัดในประเทศไทย พบว่า  บทบาทความสำคัญในการเป็นแหล่งการศึกษาของวัด ลดลง เทคโนโลยีในปัจจุบันมีความทันสมัยและหลากหลาย ทำให้ความสนใจในการใช้ห้องสมุดลดลง ทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด ไม่น่าสนใจ ที่ตั้งของห้องสมุด ไม่อยู่ในจุดที่สัญจรไปมาสะดวก ความสะดวก สบาย ในการเข้าถึงสารสนเทศ  ทำให้ผู้ใช้บริการห้องสมุด ลดลง เวลาเปิดบริการ ไม่แน่นอน ขาดการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหาร ขาดงบประมาณ ๒. รูปแบบการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตสำหรับวัดในประเทศไทย พบว่า มีองค์ประกอบ ๓ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ ปัจจัยพื้นฐาน ประกอบด้วยความพร้อมด้านกายภาพ การจัดการ และการบริการ ส่วนที่ ๒ การบริหารงานประกอบด้วย วิสัยทัศน์ การต้อนรับ งบประมาณ กิจกรรม พื้นที่ และผู้ใช้ และส่วนที่ ๓ ผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้วย ประโยชน์ที่ดีมีคุณภาพดี มีคุณค่าและจริยธรรมที่ดี ๓. ระดับการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตสำหรับวัดในประเทศไทยมีจำนวนสูงมาก รายละเอียดปัจจัยพื้นฐานอยู่ในระดับสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการบริหารตามลำดับ


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี
ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗
http://jma.mcu.ac.th