ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลระบบการควบคุมภายในกับผลการดำเนินงาน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สุกัญญา นาคศรีม่วง, กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์

Abstract


ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจมีการแข่งขันกันมากขึ้น องค์กรจึงต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับสภาพ แวดล้อมในการดำเนินงาน และการติดตามประเมินผล รวมไปถึงการให้บริการที่ดี ซึ่งจะนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าและผลการดำเนินงานที่ดีมากขึ้น ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาทักษะพนักงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาความสัมพันธ์กับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในครั้งนี้ พบว่า ๑) ประสิทธิผลระบบการควบคุมภายใน ด้านการประเมินความเสี่ยง ด้านกิจกรรมการควบคุม และ ด้านการติดตามและประเมินผล มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ ผลการดำเนินงาน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเรียนรู้และพัฒนา และ ด้านการเงิน ๒) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีประเภทอุตสาหกรรม และระยะเวลาในการดำเนินงานแตกต่างกันมีผลการดำเนินงานแตกต่างกัน ทั้งนี้ สามารถนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่องค์กรได้มากยิ่งขึ้น และเพื่อให้การดำเนินธุรกิจอยู่ได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี
ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗
http://jma.mcu.ac.th