กระบวนการส่งเสริมการรักษาศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนวิถีพุทธ

นรารัตน์ สงวนทรัพย์, สุวิญ รักสัตย์

Abstract


กระบวนการส่งเสริมการรักษาศีล ๕ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อ ๑)ศึกษาศีลและกระบวนการรักษาศีลตามหลักพระพุทธศาสนา ๒)ศึกษากระบวนการส่งเสริมการรักษาศีล ๕ ในโรงเรียนวิถีพุทธ ๓)นำเสนอแนวทางส่งเสริมการรักษาศีล ๕ ในโรงเรียนวิถีพุทธ เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ โดยสังเกตการณ์ สัมภาษณ์เชิงลึก และการเสวนากลุ่ม

ผลการวิจัยพบว่า ศีล คือ เครื่องกั้นมิให้ละเมิดทางกาย วาจา ต่อตนและผู้อื่นเพื่อความผาสุกของสังคม การรักษาศีลต้องมีแรงจูงใจภายในและภายนอก ปลูกฝังพฤติกรรมการเรียนรู้จากความคิดสู่การปฏิบัติ โรงเรียนวิถีพุทธได้บูรณาการศีลเพื่อขัดเกลาหล่อหลอมจิตใจเด็ก โดยเน้นการนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต

         การส่งเสริมตามกรอบมาตรฐาน ๕ ด้าน คือ ด้านกายภาพ และมารยาททางกาย วาจา ด้านกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต มีกิจกรรมชาวพุทธประจำวัน ด้านการเรียนการสอน ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือ ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ เน้นความเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน ด้านบริหารจัดการ มีนโยบายที่ชัดเจน ดังนั้น การส่งเสริมการรักษาศีล ๕ ในโรงเรียนวิถีพุทธ ควรมีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ วางฐานชี้วัดทางวินัย ใช้กิจกรรมสัมพันธ์ จัดสรรสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม และชื่นชมสนับสนุนคนดี เรียกว่า “S-I-L-A” Model


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี
ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗
http://jma.mcu.ac.th