หลักและศิลปะการพูด

พระมหาขวัญชัย กิตฺติปาโล, เกรียงศักดิ์ พลอยแสง

Abstract


           บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศาสตร์และศิลป์ของการพูด การพูดแต่ละประเภท และหลักการเป็นนักพูดที่ดี ท่ามกลางกระแสแห่งความเจริญของสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร (Information Age) ค่านิยมในการศึกษาหลักและศิลปะการพูดดูเหมือนจะค่อย ๆ ลดลง เหตุเพราะคนส่วนใหญ่ใส่ใจแต่เรื่องส่วนตัว มีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงมาก และในทางตรงกันข้ามก็มีความรู้สึกอ่อนไหวกับสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งมาพร้อมกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ถูกประดิษฐ์คิดค้นและนำมาใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารของมนุษย์ ข้อมูลความรู้ในทุกด้านได้รับการถ่ายทอดหรือ “แชร์” ต่อ ๆ กันไปในหมู่สังคมออนไลน์อย่างรวดเร็ว มีหลายเรื่องกลายเป็นกระแสสังคมเพียงช่วงเวลาสั้น ๆ และก็มีหลายเรื่องเช่นกันที่ผู้แชร์เองก็ยังไม่ทราบด้วยซ้ำว่าถูกหรือผิด เมื่อเป็นเช่นนี้ควรย้อนกลับมามองดูตัวตนเพื่อค้นหาศักยภาพทางการสื่อสาร อันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาตนเองในทุกด้าน และเป็นทักษะการสื่อสารที่ยังคงเสน่ห์ของการถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีสุนทรียภาพ นอกจากนี้ยังเป็นพื้นฐานสำคัญต่อความสำเร็จของบุคคลทั่วโลก นั่นก็คือทักษะการสื่อสารด้วยการพูด เพราะการจะเป็นนักพูดที่ดีได้นั้นต้องเป็นผู้มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ มีความรู้เท่าทัน ไม่หลงเชื่อไปตามกระแส รู้จักใช้ความคิดวิจารณญาณอย่างรอบคอบ และมีกลวิธีหรือศิลปะในการถ่ายทอดความรู้จากแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ไปสู่ผู้ฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี
ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗
http://jma.mcu.ac.th