ศึกษารูปแบบการดำเนินงานขับเคลื่อน โครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ” ของคณะสงฆ์ จังหวัดหนองคาย

พระราเชนทร์ วิสารโท

Abstract


บทความวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ ได้แก่ (๑) เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีและรูปแบบการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” (๒) เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานและกลไกของการขับเคลื่อนโครงการ“หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย (๓) เพื่อเสนอรูปแบบการขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ของคณะสงฆ์ จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบว่า “ศีล” หมายถึง เป็นความประพฤติชอบทางกาย และวาจา หรือเรียกว่าความเป็นปรกติ คือ ความมีระเบียบวินัยทางกาย และวาจา โดยอาศัยเจตนางดเว้น จึงละบาป คือ อกุศลได้ คือ กายทุจริต วจีทุจริต คณะสงฆ์จังหวัดหนองคายได้ดำเนินการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ โดยกรอบแนวคิดแบบวงจรคุณภาพ คือ Plan การวางแผน Do การปฏิบัติงานตามแผน Check การตรวจสอบ และ Action การปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง (PDCA) และบันไดทั้งสามขั้น คือ ปริยัติ หรือเข้าใจข้อมูลเชิงประจักษ์ที่มีอยู่แล้ว ปฏิบัติหรือการเข้าถึง เป็นเรื่องการเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย และปฏิเวธหรือการพัฒนาเริ่มต้นด้วยตัวเอง เป็นต้นแบบเผยแพร่ความรู้ คือ รูปแบบการขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ของคณะสงฆ์ จังหวัดหนองคาย เพื่อจะทำให้ชุมชนมีความเป็นเจ้าของท้องถิ่นและนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในที่สุด


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี
ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗
http://jma.mcu.ac.th