การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำทางการศึกษา

สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย, พระครู วิรุฬห์สุตคุณ, พระครู กิตติญาณวิสิฐ

Abstract


การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำนั้นสอดคล้องกับแนวคิดThailand 4.0 และศตวรรษที่ ๒๑ เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก เบื้องต้นต้องพัฒนาทักษะภาวะผู้นำทางการศึกษาให้ดีมีความสามารถในทักษะต่างๆ ดังนั้นการพัฒนาภาวะผู้นำทางการศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนา ควรต้องอาศัยหลักพรหมวิหาร๔ คือ ๑.ผู้บริหารควรให้ความเมตตาอย่างยุติธรรม  ๒.ผู้บริหารควร ให้การช่วยเหลืออย่างเสมอภาค ๓. ผู้บริหารควรพลอยยินดีให้เสมอเท่าเทียมกัน ๔. ผู้บริหารต้องมีใจเป็นกลางในการทำงาน การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำทางการศึกษาส่งผลให้ผู้ร่วมงานทำงานอย่างมีความสุข


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี
ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗
http://jma.mcu.ac.th