คนจน ๔.๐ : นวัตกรรมสร้างความจนและแก้ปัญหาความจน

สมชัย ศรีนอก, ชวาล ศิริวัฒน์

Abstract


การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นประเด็นสำคัญที่ทุกรัฐบาลได้พยายามแก้ไขมาโดยตลอด แต่ภาวะความยากจนดังกล่าวก็ยังคงอยู่ ด้วยเหตุที่ปัญหาความยากจนมีความซับซ้อนเกี่ยวโยงกับหลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกชุมชนที่เป็นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การแก้ไขปัญหาจึงมีลักษณะต้องเป็น ความร่วมมือกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุนี้ การแก้ไขปัญหาความยากจนจึงต้องมีการปรับกระบวนทัศน์และการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “นวัตกรรม”

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี
ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗
http://jma.mcu.ac.th