การประยุกต์หลักมงคล ๓๘ ประการในการดำเนินชีวิตของชาวพุทธในสังคมไทย

อำพล บุดดาสาร, วัชระ งามจิตรเจริญ

Abstract


บทความวิจัยนี้ต้องการศึกษาการนำหลักธรรมเรื่องมงคล ๓๘ ประการไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของชาวพุทธในสังคมไทย โดยเน้นการศึกษาในภาพรวมเพื่อหาความจริงเกี่ยวกับสภาพการณ์และหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการประยุกต์ใช้หลักมงคลชีวิต ๓๘ ของชาวพุทธในสังคมไทย ผลการวิจัยพบว่า ชาวพุทธไทยส่วนมากได้นำหลักมงคลโดยเฉพาะข้อ ๑-๓๐ มาปฏิบัติในชีวิตประจำวันโดยบางข้ออาจไม่ได้ปฏิบัติตรงตามคำอธิบายในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา และบางข้อมีความเข้าใจความหมายคลาดเคลื่อน ส่วนมงคลข้อ ๓๑-๓๘ ชาวพุทธไทยเข้าใจว่า คฤหัสถ์ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ เพราะเป็นหลักธรรมระดับโลกุตระเหมาะสำหรับบรรพชิต   ส่วนหลักเกณฑ์ในการประยุกต์ใช้หลักมงคล ๓๘ ของชาวพุทธในสังคมไทยมีหลายอย่าง เช่น การเลือกปฏิบัติตามความสามารถของตน การปรับการปฏิบัติตามหลักมงคลชีวิตให้เข้ากับสภาพการณ์ปัจจุบัน

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี
ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗
http://jma.mcu.ac.th