การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

เกรียงศักดิ์ พลอยแสง

Abstract


บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Student-Centered Learning) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามหลักการที่จะช่วยปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบยั่งยืนตลอดชีวิต และเพื่อศึกษารูปแบบของการจัดการเรียนการสอนที่ให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้เรียนภายในห้องเรียน มากกว่าบทบาทการบรรยายหน้าชั้นเรียนของผู้สอนเป็นหลัก โดยที่ผู้สอนสามารถปรับบทบาทจากการเป็นผู้บรรยายหลัก มาเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ซึ่งนักการศึกษาเชื่อว่าแนวคิดนี้จะช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการในการเรียนรู้ที่สูงขึ้น ในที่นี้ จะกล่าว ๒ รูปแบบ คือ ๑) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning / PBL)  ๒) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นหลัก (Project-Based Instruction)

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี
ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗
http://jma.mcu.ac.th