การเรียนรู้ด้วยการบริการ : ความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้เพื่อจัดการศึกษาพยาบาล

สุวรรณี ละออปักษิณ, มยุรา นพพรพันธุ์, จิราภรณ์ โภชกปริภัณฑ์

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๒ ข้อ คือ ๑.เพื่อศึกษารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ด้วยวิธีการเรียนรู้ด้วยการบริการ ๒.ศึกษาผลลัพธ์การเรียนรู้ด้วยการบริการในนักศึกษาพยาบาล กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ๑) อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน ๕ คน
๒) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรของวิทยาลัย จำนวน๕ คน ๓) นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ๔ ชั้นปี จำนวน ๕๙๕ คน ๔) ครอบครัวที่มีสมาชิกป่วยด้วยโรคเรื้อรังจำนวน ๑๔๕ ครอบครัว เครื่องมือการวิจัย ประกอบด้วย ๑) แบบแผนการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ด้วยการบริการ ๒) แบบทำกิจกรรมการสะท้อนคิดของนักศึกษา ๓) แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้วยการบริการ รูปแบบวิจัยเป็นการวิจัยปฏิบัติการ ใช้เวลาวิจัย ๔ ปีการศึกษาคือ ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ผลการวิจัยพบว่า ๑) การจัดการศึกษาพยาบาลด้วยวิธีการเรียนรู้ด้วยการบริการต้องมีโครงการบริการวิชาการในชุมชนเป็นแกน และมีการบริหารจัดการเชื่อมโยงสู่รายวิชาในหลักสูตร ๒) ผู้เรียนมีความเห็นว่าการเรียนรู้ด้วยบริการสามารถทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์รายวิชาในระดับมาก (x̅=๔.๕๖-๕.๐๐) และทำให้ผู้เรียนซาบซึ้งกับคำว่าการเคารพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  ข้อเสนอแนะการวิจัย ๑)การสร้างความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องถึงวิธีการเรียนรู้ด้วยบริการเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก ๒) การบริหารหลักสูตรต้องจัดให้มีแผนบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการในแต่ละปีการศึกษาด้วย


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี
ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗
http://jma.mcu.ac.th