พลังจิตอาสาจากเจตนา สร้างรัก ศรัทธา ผูกหลักสามัคคี

อภิพัธน์ วิศิษฏ์ใจงาม, จิรพจน์ ขวัญคง

Abstract


         สิ่งทั้งหลายในโลกมนุษย์ ที่เกิดขึ้นมาเพราะปัจจัยปรุงแต่งและมีวิญญาณครองหมายเอาทั้งมนุษย์และสัตว์ดิรัจฉานทุกตัวตน พระพุทธองค์ตรัสว่า มีใจเป็นใหญ่ มีใจเป็นประธาน ทุกอย่างสำเร็จได้ ก็เพราะใจ, ถ้าบุคคลมีใจร้าย พูดอยู่ก็ดี ทำอยู่ก็ดี ทุกข์ย่อมไปตามเขา เพราะเหตุนั้น ดุจล้อรถหมุนไปตามรอยเท้าโคผู้นำแกไปอยู่ ส่วนผู้ใจดี มีผลตรงกันข้าม คำว่าจิต เป็นธรรมชาติ คิด ไตร่ตรอง เป็นคำกลางๆไม่ดีและไม่ชั่ว ถ้ามุ่งไปทางดี คือคิดดี มีสุข ได้บุญ บุญจึงเกิดใน ๓ ตอน ขณะคิดจะทำได้บุญมีสุขใจ ระยะที่หนึ่งเรียกว่า “ปุพฺพเจตนา” ขณะที่ให้มีความสุข ระยะที่สองคือ “มุญฺจนเจตนา” หลังจากให้ทานแล้วระลึกอีกก็มีความสุข  ระยะที่สามนี้เรียกว่า “อปราปรเจตนา” ดังตัวอย่าง มฆมาณพ เป็นต้นมีจิตอาสาทำความดี มีสุขทั้งสามระยะ ฉะนั้น


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี
ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗
http://jma.mcu.ac.th