พุทธวิธีในการปรองดอง

Phramaha Pairat Dhammatheepo

Abstract


ความขัดแย้งเป็นสภาพธรรมดาที่เกิดมีขึ้นได้ในทุกสังคมด้วยเหตุปัจจัยที่แตกต่างกัน เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นแล้ว ถ้าสามารถปัญหาและพัฒนาสังคมให้เป็นปกติสุขต่อไปได้ก็เป็นเรื่องที่ดี  แต่มีหลายกรณีที่แก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยความรุนแรง ทำให้ปัญหาบานปลาย  พุทธศาสนาเสนอแนวทางสลายความขัดแย้งด้วยสันติวิธีไว้หลายนัย  ในที่นี้เน้นแนวทางการเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน โดยใช้คุณธรรมของกัลยาณมิตรว่าด้วยการให้อภัยหรืออภัยทานเป็นหลักการสำคัญในการสลายความขัดแย้งและเสริมสร้างความปรองดอง


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี
ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗
http://jma.mcu.ac.th