การพัฒนารูปแบบการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ทินกร ชอัมพงษ์, สายทิตย์ ยะฟู, นันทิยา น้อยจันทร์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีวัตถุประสงค์ย่อย เพื่อ ๑) ศึกษาองค์ประกอบรูปแบบการบริหารงานกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ๒) สร้างรูปแบบการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ ๓)ประเมินรูปแบบการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีขั้นตอนการวิจัย ๓ ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ ๑  ศึกษาองค์ประกอบรูปแบบการบริหารงานกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยศึกษาเอกสาร สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ๗ คน เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ๓๖ แห่ง จำนวน ๑๔๔ คน ขั้นตอนที่ ๒ สร้างรูปแบบการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยการตรวจสอบรูปแบบด้วยวิธีการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ จำนวน ๙ คน ขั้นตอนที่ ๓ ประเมินรูปแบบการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยเก็บข้อมูลจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จำนวน ๓๖ คน ผลการวิจัยพบว่า๑)การศึกษาองค์ประกอบรูปแบบการบริหารงานกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้ ๕ องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์กร ด้านการนำนโยบายไปปฏิบัติ ด้านการควบคุม และด้านการประเมินผล๒)รูปแบบการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏประกอบด้วย ๓ ส่วน  ได้แก่ ส่วนที่ ๑ ส่วนนำ ส่วนที่ ๒ เนื้อหา ประกอบด้วย องค์ประกอบหลักของรูปแบบการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และกระบวนการพัฒนาการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏและ ส่วนที่ ๓ เงื่อนไขความสำเร็จของการนำรูปแบบไปใช้๓)การประเมินรูปแบบการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนการประเมินคุณภาพคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารงานกีฬาแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีคุณภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี
ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗
http://jma.mcu.ac.th