การวิเคราะห์องค์ประกอบหลักสติปัฏฐาน เพื่อสร้างสุขภาวะทางปัญญา สำหรับนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมบริการ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ชมพู โกติรัมย์

Abstract


การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของสุขภาวะทางปัญญา ตามหลักสติปัฏฐาน ๔ ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยคือสุขภาวะทางปัญญา ซึ่งวัดจาก ๔ องค์ประกอบกล่าวคือ ด้านกาย ด้านเวทนา ด้านจิต และด้านธรรม ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนั้นคือ นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมบริการ จากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ๕ แห่ง ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำวน ๓๔๓  คน ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่แบบวัดสุขภาวะทางปัญญา ตามหลักสติปัฏฐาน  ซึ่งมีความชื่อมั่นเท่ากับ .๗๙ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของสุขภาวะทางปัญญาจำนวนตัวแปร ๖๓ ตัวแปร ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบ ได้ค่าไอเกน (Eigenvalues) มากกว่า ๑.๐๐  ค่าร้อยละของความแปรปรวนมากกว่า .๕๐ และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม สามารถอธิบายความแปรปรวนองค์ประกอบได้ร้อยละ ๔๕.๕๑๗ จำนวนตัวชี้วัดของสติปัฏฐานทั้ง ๔ องค์ประกอบ  ได้แก่กาย เวทนา จิต ธรรม


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี
ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗
http://jma.mcu.ac.th