บ่อเกิดและความสำคัญของศีลธรรมต่อมนุษย์และสังคม

ชัยชาญ ศรีหานู, พระ มงคลธรรมวิธาน

Abstract


บทความนี้ได้นำเสนอแนวคิดศีลธรรมซึ่งเป็นหลักการสำคัญของมนุษย์และสังคมซึ่งดำเนินไปด้วยการแสดงพฤติกรรมต่อกัน การแสดงพฤติกรรมต่อกันมีผลต่อความเสื่อมและความเจริญของตัวมนุษย์แต่ละคนและสังคมซึ่งเป็นกิจกรรมของมนุษย์ด้วย

ในเชิงมนุษย์เองศีลธรรมเกิดจากการมีประสบการณ์เอาใจเขามาใส่ใจเราหรือ ความเห็นอกเห็นใจ คือ สมมติว่าเราเป็นเขา หรือเขาเป็นเราซึ่งเป็นข้อตกลงแรกในการอยู่ร่วมกันเป็นสังคม การที่จะมีพฤติกรรมศีลธรรมได้ต้องเกิดจากการทำลายหรือลดความเห็นแก่ตัวลง ศาสนาจึงเป็นแหล่งกำเนิดศีลธรรมแรก ๆ อย่างเป็นระบบ และเป็นแหล่งขัดเกลาศีลธรรมให้ความเข้มแข็งและดำเนินควบคุ่ไปกับสังคม ส่วนศีลธรรมในเชิงสังคมเกิดจากกระบวนการเชิงชีวิวทยาเป็นการอธิบายแบบไม่อิงกับคุณค่าเชิงจิตใจเหมือนแนวคิดศีลธรรมทางศาสนาซึ่งเน้นศีลธรรมแบบคุณค่า ซึ่งมีพลังอำนาจเชิงบวกในการผลักดันให้มนุษย์สร้างศีลธรรมที่เหมาะสมกับตนเองตลอดเวลาจนกลายเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แฝงด้วยความงาม คุณค่า เป็นศีลธรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนามนุษย์และสังคมอย่างมั่นคงและถาวร

Origin and Roles of Morals towards Human and Society

This academic article deals with morality which plays the big role to man and his society who continue act and interact to each other. This interact of them all generate the decrease and increase of development.

In aspect of the man, moral sense occurs from the experience of altruism as play role as if I were them. This altruistic mind is the first invisible agreement for living together in society. To be moral, one must reduce or subdue his selfishness. The religion was first institute to teach in such way of morality systematically and the source of moral training for society. the social morality takes place from biological interacts. It was the explanation without referring to value but logic only, while religious morality states on value which is positive and objective to drive human morality and society sustainability. It later on, became the way of living and culture which contains beauty, values being necessary for human and society development.Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


108/5 Moo 2, Homkret Sub-district, Samphran district, Nakhonpathom province 73110

E-mail: thanee.suw@mcu.ac.th

ISSN: 2539-5777