พุทธจิตวิทยาบูรณาการ : รูปแบบและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะองค์รวมของครอบครัวและสังคมตามแนวพุทธจิตวิทยา

Phrakru Siriratananuvatara phoomparmarn

Abstract


รายงานการวิจัยนี้ เป็นวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้ข้อมูลจากเอกสารและจากภาคสนาม ครอบคลุมสุขภาวะองค์รวม 4 ด้าน คือด้านกาย จิต ปัญญา และสังคมร่วมกับพุทธจิตวิทยาเรื่องศีล สมาธิ ปัญญา สังคหวัตถุ  ภาวนา วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า  แนวคิดสุขภาวะในพระพุทธศาสนามีทั้งแนวศึกษาเรียนรู้ แนวความเชื่อกรรม แนวการเสริมสร้างสุขภาวะองค์รวม 4 ด้านดังกล่าว สุขภาวะองค์รวมที่สมดุลฯ พบว่า แนวทางในการเสริมสร้างสุขภาวะองค์รวมแบ่งออกเป็น 4 มิติ ได้แก่ (1) สันโดษ (2) ศีล 5 การคบกัลยาณมิตร และการประพฤติดี (3) การปฏิบัติสมถะกรรมฐาน(4) ปัญญาในสติปัฏฐาน ประเด็นความมั่นคงของครอบครัว พบว่า การให้ความรัก ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการถ่ายทอดวัฒนธรรมทางสังคมให้แก่สมาชิกในครอบครัว ประเด็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯ พบว่า  ภาวนา 4 นำไปสู่กระบวนการค้นหาแนวทางการประยุกต์ใช้ หลักพุทธจิตวิทยา (1) หลักสังคหวัตถุ  (2) หลักอริยสัจ 4 (3) หลักไตรสิกขา (4) หลักอริยมรรค ประเด็นยุทธศาสตร์ฯ การประเมินยุทธศาสตร์ พบว่า จากประชากร 20 ท่าน มีผู้เห็นด้วย 100% จำนวน  14  ท่าน คิดเป็นร้อยละ 80% อยู่ในระดับ ผ่าน ประเด็นการเสนอยุทธศาสตร์ ฯ พบว่า ตอนที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตอนที่ 2 กลยุทธ์และโครงการ  / กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธฯ ตอนที่ 3 ยุทธศาสตร์เชิงพุทธฯ 4 ด้าน

The Integrated Buddhist Psychology : The Model and Process for Promotion Holistic Health of Families and Society

This is qualitative research used by documentary and interview covering 4 parts of health:-physical, mental, intellectual and social health relating with precept, meditation, wisdom, social welfare, development. Its analysis is descriptive. Its result found that Buddhist concept consists of study, believe and holistic health promotion in 4 parts as above. Holistic Balanced health found that the ways of promotion divided by 4 dimensions (1) contentment, (2) 5 precepts, association of good friend, good conduct, (3) meditation (4) wisdom in meditation. Family stability found that to give love, helping, moral product, fashion, communication of culture and festival for family and society.  Local wisdom found that 4 developments leading to application. Main Buddhadhamma is (1) social welfare, (2) noble truth, (3) Trainings, (4) noble path. On strategy found that its assurance  80% meaning pass. The proposal of strategy found that part 1:- philosophy, vision, mission. Part 2:-satratgies and projects/action in Buddhist health promotion. Part 3:- 4 parts of Buddhist strategies.Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


108/5 Moo 2, Homkret Sub-district, Samphran district, Nakhonpathom province 73110

E-mail: thanee.suw@mcu.ac.th

ISSN: 2539-5777