การศึกษาการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนวิถีพุทธ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

วรากร สุขสกุลวัฒน์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ ศึกษาการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนวิถีพุทธ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ใน 5 ด้าน 1) ด้านการบริหารจัดการโรงเรียน    วิถีพุทธ  2) ด้านการจัดวิถีพุทธสู่วิถีการเรียนรู้ 3) ด้านกิจกรรมเสนอแนะการพัฒนา 4) ด้านการพัฒนาบุคลากรและคุณลักษณะบุคลากร 5) ด้านการเกื้อกูลสัมพันธ์โรงเรียนวิถีพุทธและชุมชน

การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงสำรวจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5  ระดับ  ขนาดกลุ่มตัวอย่าง มีจำนวน 103 คน ได้มาโดยวิธีการเปิดตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหาความถี่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์การส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนวิถีพุทธ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

ผลการวิจัยพบว่า การส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนวิถีพุทธ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.91) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ มีระดับการส่งเสริมอยู่ในระดับมาก ( = 3.99)  ด้านการจัดวิถีพุทธสู่วิถีการเรียนรู้ มีระดับการส่งเสริมอยู่ในระดับมาก    ( = 3.94) ด้านกิจกรรมเสนอแนะการพัฒนา มีระดับการส่งเสริมอยู่ในระดับมาก ( = 4.13) ด้านการพัฒนาบุคลากรและคุณลักษณะบุคลากร มีระดับการส่งเสริมอยู่ในระดับมาก ( = 3.80) ด้านการเกื้อกูลสัมพันธ์โรงเรียนวิถีพุทธกับชุมชน มีระดับการส่งเสริมอยู่ในระดับมาก ( = 3.71)

งานวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า การส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนวิถีพุทธ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สามารถเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนวิถีพุทธ ในเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆได้

This research’s purpose was to Study of School Promotion of Buddhist Way of Life under the Office of Secondary Education Service Area 9 in 5 areas 1) Management of Buddhist Way of Life School 2) Buddhist Way of Life to Learning 3) Activities for Development Recommendation 4) Personnel Development and Characteristics Personnel 5) Supporting Relationship between School Buddhist Way of Life and Community.

This research is based on the Survey Research. The employed research instruments were a rating scale questionnaire of 5 levels. The research sample consisted of 103 people. The sample size was determined based on Krejcie and Morgan’s Sample Size Table. An analysis has been completed by a statistic analyzing program. The data were analyzed by using frequency, percentage, standard deviation and analysis of School Promotion of Buddhist Way of Life under the Office of Secondary Education Service Area 9.

The results were found that School Promotion of Buddhist Way of Life under the Office of Secondary Education Service Area 9, according to teachers' opinions in overall was rated at a high level ( = 3.91), when considered in each aspects, it found out that there were all aspects rated at a high level. The Management of Buddhist Way of Life School at a high level of promotion  ( = 3.99), The  Buddhist Way of Life to Learning at a high level of promotion ( = 3.94), The Activities for Development Recommendation at a high level of promotion     ( = 4.13), The Personnel Development and Characteristics Personnel at a high level of promotion ( = 3.80), The Supporting Relationship between School Buddhist Way of Life and Community at a high level of promotion ( = 3.71).

This research shows that School Promotion of Buddhist Way of Life under the Office of  Secondary Education Service Area 9, can be a model for Promotion of Buddhist Way of Life schools in other areas.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


108/5 Moo 2, Homkret Sub-district, Samphran district, Nakhonpathom province 73110

E-mail: thanee.suw@mcu.ac.th

ISSN: 2539-5777