รูปแบบภาวะผู้นำตามแนวพระพุทธศาสนาของผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย


Abstract


บทคัดย่อ

               บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ คือ ๑) เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของภาวะผู้นำตามแนวพระพุทธศาสนาของผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย ๒) เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมภาวะผู้นำตามแนวพระพุทธศาสนาของผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย ๓) เพื่อนำเสนอรูปแบบภาวะผู้นำตามแนวพระพุทธศาสนาของผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย ผลการวิจัยพบว่า ๑. ศึกษาสภาพทั่วไปของภาวะผู้นำตามแนวพระพุทธศาสนาของผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทยโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก, เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า ยังมีระดับคะแนนอยู่ในระดับมากทุกมิติโดยประเภทที่มีค่าเฉลี่ยสูงได้แก่ ด้านวิสัยทัศน์ ผู้นำกำหนดทิศทางที่จะดำเนินงานขององค์กร โดยมีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ด้านความชำนาญ ผู้นำมีความตั้งใจอดทน ต่อสภาพปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ผู้นำให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาส และตรวจสอบงานที่มอบหมาย เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ ๒. ศึกษาหลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมภาวะผู้นำตามแนวพระพุทธศาสนาของผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย พบว่ามี ๓ ด้าน คือ ด้านวิสัยทัศน์ คือ จักขุมา หมายถึง การมีสายตายาวไกลในการบริหารงาน มีหลักสัปปุริสธรรม ๗ ส่งเสริมสนับสนุน ด้านความชำนาญ คือ วิธูโร หมายถึง การบริหารการจัดการมีทักษะ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีหลักอิทธิบาท ๔ ส่งเสริมสนับสนุน และด้านมนุษยสัมพันธ์ คือ นิสสยสัมปันโน หมายถึง การมีมนุษยสัมพันธ์ มีหลักสังคหวัตถุ ๔ ส่งเสริมสนับสนุน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการส่งเสริมภาวะผู้นำของผู้บริหาร ซึ่งองค์ประกอบทั้ง ๓ ดังกล่าวนั้น จะนำไปสู่การส่งเสริมผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ๓. สำหรับการนำเสนอรูปแบบภาวะผู้นำตามแนวพระพุทธศาสนาของผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทยพบว่า การที่ผู้นำกำหนดทิศทางที่จะดำเนินงานขององค์กร โดยมีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ก็จะเป็นผู้นำที่สร้างความแข็งแกร่งให้องค์การด้วยการสร้างทีมงานที่มีการวางแผนการปรับปรุงการทำงานอย่างมีเหตุผลรัดกุม รอบคอบ ส่งผลให้ผู้นำให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาส และตรวจสอบงานที่มอบหมาย เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ และผู้นำต้องมีความตั้งใจอดทนต่อสภาพปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ นำไปสู่การส่งเสริมการบริหารมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทยให้ดียิ่งขึ้น

คำสำคัญ : รูปแบบ, ภาวะผู้นำ, ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงฆ์

 

ABSTRACT

              Education Research Leadership by Buddhist monks, university administrators of Thailand. 3 objectives were 1) to study the state of leadership by the harmonies of the university disciplines, Thailand 2) to study Buddhist doctrines that promote leadership based on principles of the university disciplines, Thailand 3) to offer. Leadership by Buddhist monks, university administrators of Thailand. Research Result 1. Study of Leadership by Buddhist monks, university administrators Thailand's overall average was high, considering the profile found. There are also scores high level in all dimensions, by category, with an average elevation are. The Vision Leaders set the direction to the organization's operations. The destination is clear and participation in management. The Savvy Industry leaders are intent The problems arising from operational duties as assigned full capacity. And interpersonal Officers to assist others whenever possible. And check assignments To work effectively. 2. The Buddhist doctrines that promote education, leadership by Buddhist monks of Thailand found that the university administration has three aspects. The vision is coming optic means having far-sightedness in the administration. There are seven main Sappuris fair promotion. Proficiency is defined as the moon Roberto management skills. Specializations There are four main achievement baht promotion. And Nissan is an interpersonal relationship Pan's meant to be human. There are four main Sangahavatthu material support. This is an important factor in promoting leadership of the executive. The third element, such as would lead to the promotion of university administrators to more effectively ecclesiastical Thailand. 3. Presentation leadership style along the Buddhist monks of Thailand found that university administrators. The leaders directed the operations of the organization. The destination is clear and participation in management. It is a leadership that strengthens the organization by creating a team with a plan to improve the functioning rationally vigilance resulted leaders to assist others whenever possible. And check assignments To work effectively Leadership requires patience and determination. The problems arising from operational duties as assigned full capacity. Contribute to the promotion of the university disciplines Thailand even further.

Keywords: Model  Leadership  Administrators Thailand Buddhist University


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.