ประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษานอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในกำกับของรัฐ


Abstract


บทคัดย่อ

               บทความวิจัยฉบับมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรค ประสิทธิผล และรูปแบบการเพิ่มประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษานอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในกำกับของรัฐ ซึ่งเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก จำนวน ๒๐ รูป/คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ จำนวน ๑๕ รูป/คน
ใช้การวิเคราะห์แบบพรรณนาความ และการวิจัยเชิงปริมาณโดยแบบสอบถามจำนวน ๒๗๑ ชุด วิเคราะห์โดย โปรแกรมสำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์วิเคราะห์ค่าสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

            ผลการวิจัยพบว่า

            สภาพปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการสถานศึกษานอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในกำกับของรัฐยังคงมีอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนด้านสถานที่ ด้านงบประมาณ ขาดกลไกในการส่งเสริมวิชาการแก่นิสิต ขาดการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิตที่พึงประสงค์ สำหรับประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษานอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในกำกับของรัฐ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคมมากที่สุด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๓ และรูปแบบการเพิ่มประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษานอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในกำกับของรัฐ  ด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า การจัดการเรียนการสอนโดยให้นิสิตเป็นศูนย์กลาง การเพิ่มกลไกการจัดการสอนให้สอดคล้องกับท้องถิ่น ด้านการวิจัยและพัฒนา พบว่า   มีการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างสร้างสรรค์ การจัดตั้งศูนย์การวิจัย ด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและการบริการวิชาการ พบว่า การส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ การจัดทำวารสารของหน่วยวิทยบริการ และด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พบว่า กำหนดหลักสูตรให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นการจัดตั้งเครือข่ายชุมชนการบูรณาการการเรียนการสอนให้เชื่อมโยงไปยังศิลปวัฒนธรรม

คำสำคัญ : ประสิทธิผล, การบริหารจัดการ, สถานศึกษานอกที่ตั้ง, มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ.

ABSTRACT

            The research aims to study the problems and barriers, effectiveness and productivity management styles outside the academy. Autonomy of the university disciplines. This research combines methods (Mixed Methods Research) between qualitative research by interviewing a number 20 / person and group chat only number 15 / person uses a descriptive analysis. And quantitative research by questionnaire of 271 set by software analyzes the social science analysis descriptive statistics include percentage, mean and standard deviation.

            Research results

            Problems and obstacles of management education outside of the university disciplines Autonomy remains a barrier to learning and teaching in the budget. The lack of mechanisms to promote academic students. Lack of moral development of graduate desirable. For effective management of educational institutions located outside the autonomous monastic universities. Overall, the level considered, it was an important aspect of promoting Buddhism and services to the society most in high level with an average of 3.83. and patterns to increase the effectiveness of management education outside of the university disciplines Autonomy. The graduates were managed by a student-centered teaching. Adding a management mechanism in accordance with local instructors. Research and Development has found that managing research creatively. The establishment of the research center The preservation of religious and academic services that promote academic activities. The Journal of Academic Services. And the promotion of art and culture that set the course in accordance with the local culture, establishing community networks, integrating teaching, links to art and culture.

Keywords : Effectiveness, Management, Outside the Academy, University Autonomy.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.