กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกำแพงเพชร


Abstract


บทคัดย่อ

            บทความวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาวิเคราะห์สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกำแพงเพชร ๒) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ ๓) นำเสนอกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกำแพงเพชร

            ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ซึ่งเน้นการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลักและนำผลการวิจัยเชิงปริมาณมาสนับสนุน (๑) การวิจัยเชิงคุณภาพ กำหนดผู้ให้ข้อมูลหลัก ๑๘ รูป/คน เลือกแบบเจาะจงจากผู้ทรงคุณวุฒิ  เครื่องมือเก็บข้อมูลได้แก่  แบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีโครงสร้าง  เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวต่อตัว วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนาความ  การสนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ร่วมสนทนากลุ่ม ๑๑ รูป/คน เลือกแบบเจาะจง เก็บข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนาความ (๒) การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลด้วยกลุ่มตัวอย่าง ๓๕๙ คน จากจำนวนประชาการ ๓,๔๗๙ คน  ด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา  ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

            ผลการวิจัยพบว่า

            ๑. สภาพทั่วไป ปัญหาและอุปสรรคของการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร พบว่า องค์กรไม่มีการจัดปฐมนิเทศหรือจัดพี่เลี้ยงคอยดูแลพนักงานที่เข้าทำงานใหม่ จึงเกิดความขัดแย้งทางจิตวิทยาหรือเข้าใจสิ่งต่างๆ ผิดไป มีการจัดฝึกอบรมน้อยครั้งอันเนื่องมากจากไม่มีการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปี แหล่งเรียนรู้หรือมุมวิชาการที่เสริมสร้างบรรยากาศ การเรียนรู้ภายในองค์กรมีน้อยมาก หลักจากการศึกษาดูงานบุคลากรไม่ค่อยนำเทคนิค วิธีการใหม่ๆ หรือองค์ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้พัฒนาในการปฏิบัติงาน องค์กรไม่มีสวัสดิการหรือจัดงบประมาณให้แก่บุคลากรเข้าศึกษาต่อในระดับสูง ส่วนมากจะให้ออกค่าใช้จ่ายโดยใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัว

            ๒. ทฤษฎีและหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร พบว่า ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ รูปแบบการพัฒนาบุคลากรตามแนวคิดของสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ๕ ด้าน คือ ๑) การปฐมนิเทศ การแนะนำชี้แจงให้ทราบความรู้ทั่วไป กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนโครงสร้างขององค์กร  ๒) การฝึกอบรม กระบวนการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและการเปลี่ยนเจตคติของบุคลากร ๓) การส่งเสริมวิชาการ การส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้กว้างขวางยิ่งขึ้น และสามารถทำงานได้หลากหลายรูปแบบ ๔) การศึกษาดูงาน การเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทันต่อโลกาภิวัตน์  และ ๕) การศึกษาต่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ใหม่หรือเพิ่มเติมความรู้เดิมที่มีอยู่ ส่วนหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ หลักภาวนา ๔ คือ ๑) กายภาวนา การรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงปราศจากโรคอันไม่พึงประสงค์ ๒) สีลภาวนา มีความประพฤติเรียบร้อย อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้ด้วยดี  ๓) จิตตภาวนา  การมีสุขภาพจิตดี  มีจิตสาธารณะ มองโลกในแง่ดี มีความอดทน อดกลั้น และ ๔) ปัญญาภาวนา มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน เข้าใจ  ทุกอย่างตามความเป็นจริง

            ๓. กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร พบว่า กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธมี ๕ กลยุทธ์ ดังนี้ ๑) การปฐมนิเทศเชิงพุทธ มีกิจกรรมการแนะน้องก่อนทำ (The Worker Care)  บุคคลาภิบาล และเข้าวัดขัดใจ  ๒) การฝึกอบรมเชิงพุทธ     มีกิจกรรมพุทธมามะกะ และการปฏิบัติธรรมสัญจร ๓) การส่งเสริมด้านวิชาการเชิงพุทธ มีการจัดตั้งคลินิก    ให้คำปรึกษาเชิงพุทธบูรณาการ  การจัดบอร์ดธรรมะน่ารู้ และเครือข่ายความรู้ทางสังคม (Socail Knowledge Network : SKN), ๔) การศึกษาดูงานเชิงพุทธ มีกิจกรรมพุทธจาริก นบพระสัญจร และพุทธภูมิออนทัวร์  และ ๕) การส่งเสริมการศึกษาต่อเชิงพุทธ มีกิจกรรมการธรรมะศึกษาซันเดย์ ศึกษาหลักพุทธธรรมบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่  และการเรียนธรรมะออนไลน์  (E- Leanning)

คำสำคัญ : กลยุทธ์, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

 

 

 

 

ABSTRACT

            Objectives of this research were to: 1. Study the general context and problems of human resource development of Local Administrative Organizations in Kampangpet Province, 2. Study concepts, theories and Buddhist principles about the strategy of human resource development and 3. Propose the Buddhist strategy of human resource development of Local Administrative Organizations in Kampangpet Province.  

            Methodology was mixed methods between qualitative and quantitative researches. The qualitative research used as the principal method collected data from 18 key informants, purposefully selected from experts with structured in-depth-interview script by face-to-face in-depth-interviewing and from 11 participants in focus group discussion and analyzed data by descriptive interpretation. The quantitative research used as supportive method, collected data from 359 samples from 3,479 populations with questionnaires and analyzed data with descriptive statistics: percentile, mean and standard deviation.

            Findings were as follows:

            1. The general context, problems and obstacles of human resource development of Local Administrative Organizations in Kampangket were that the Organizations did not have orientation and mentors for new employees. They had psychological conflict and misunderstanding. There were few training due to limited yearly budget. Learning center or knowledge enhancing corners in the organizations were limited. Personnel did not apply the knowledge and experience gained from study tour at their work places. The organizations did not allocate welfares or budget to support higher learning for personnel, they had to use their own fund for furthering higher education.

            2. Theories and Buddhadhamma related to human resource development of the Local Administrative Organizations in Kampangpet were found in line with the model of personnel development of the Civil Service Commission in 5 areas as 1) orientation of general rules, regulations, orders as well as the structure of the organization, 2) training, knowledge, understanding, skills and personnel’s attitude changing process, 3) academic promotion encouraging personnel to have broader knowledge, being able to work various tasks, 4) study tour to enhance personnel to have knowledge and competency to cope with globalization and 5) continuing education, personnel development so that they would have new and extended knowledge. As for the Buddhadhamma related to human development is Pavana 4:     1) Kayapavan, body development to be healthy and free from undesirable deseases, 2) Sila Pavana, Precept development to have proper behavior, being able to live with others in harmony, 3) Jitta Pavan, mental development to have good mental health, public will, being optimistic, patient and tolerant and 4) Pannapavan, wisdom development  to be energetic to learn, to comprehend all things as they are.

            3. Strategies of human resources development according to Buddhadhamma of the Local Administrative Organizations in Kampangpet Province were of 5 strategies; they were; 1) Buddhist orientation with activities to guide new personnel before working, personnel protection and monastery going to purify the minds, 2) Buddhist training with Buddhist undertaking and Dhamma practice on tour, 3) Buddhist academic promotion with Buddhist counseling clinic, interesting Dhamma boards and social knowledge network, SKN, 4) Buddhist study tour to Buddha’s birth place and 5) continuing Buddhist education promotion with Sunday Dhamma education, Buddhism integration with modern sciences and Dhamma E-learning.

Keyword: Strategy, Human Resource Development  


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.