พุทธบูรณาการการพัฒนาทุนมนุษย์สู่ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ไทย

พระประเสริฐ วรธมฺโม

Abstract


บทคัดย่อ

 

             บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของการพัฒนาทุนมนุษย์ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ไทย ๒) เพื่อศึกษาแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักทั่วไป ๓) เพื่อศึกษาการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนา
๔) เพื่อพุทธบูรณาการการพัฒนาทุนมนุษย์สู่ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ไทย

    ระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ระหว่างวิธีวิจัยเชิงประมาณและวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และให้ความสำคัญวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นหลักโดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งมีแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมาจากประชากรจำนวน ๑,๗๘๓ รูปหรือคน เทคนิคและวิธีการสุ่มตัวอย่างการทำวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยได้คำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ให้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายปฏิบัติการ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคและนำผลการวิจัยเชิงปริมาณไปทำการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ  ที่เป็นทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ จำนวน ๒๕ รูปหรือคน   

 

 

 

    ผลการวิจัยพบว่า

             ๑. สภาพทั่วไปของการพัฒนาทุนมนุษย์ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ไทย บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีสถานภาพเป็นบรรพชิต มากกว่าคฤหัสถ์ โดยเป็นบรรพชิต จำนวน ๒๑๑รูป คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๗๙ และเป็นคฤหัสถ์ จำนวน ๑๐๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๒๑  มีอายุระหว่าง ๒๐-๓๐ ปีจำนวน ๑๐๙ รูปหรือคน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๔๔ ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน ๑๒๖ รูปหรือคน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๖๕ ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรส่วนกลาง จำนวน ๑๖๑ รูปหรือคน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๓๙ เป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๘๗ รูปหรือคน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๓๖ มีอายุการทำงานระหว่าง๖-๑๐ ปี จำนวน ๘๙ รูปหรือคน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓๐รองลงมามีอายุการทำงานระหว่าง๑-๕ ปีจำนวน ๘๑รูปหรือคน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๘๕

             ๒. การพัฒนาทุนมนุษย์ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ไทยมีนโยบายที่กำหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนมีการวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรทุกคนแต่ยังขาดการวางแผนการพัฒนาบุคลากรที่ยังไม่ครอบคลุมทุกภาคส่วนการกำหนดอัตรากำลังบุคลากรยังไม่สอดคล้องกับภาระงานและเวลาทำงาน ตลอดถึงการสรรหาบุคลากรมีการสรรหาบุคลากรในหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนาแล้วเข้าบรรจุในตำแหน่งที่ว่าง ตลอดถึงมีการนำผลการปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณาความดีความชอบ แต่ยังขาดการสนับสนุนการเบิกจ่ายสวัสดิการแก่บุคลากรยังไม่ทั่วถึง

             ๓. การพัฒนาทุนมนุษย์ด้วยพุทธบูรณาการ (หลักไตรสิกขา) มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการประพฤติดีปฏิบัติตามหลักจริยธรรม และคุณธรรมส่งเสริมให้บุคลากรทำความเข้าใจในกฎ กติกาการอยู่ร่วมกันเคารพสิทธิและหน้าที่ของกันและกัน และเน้นการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่มีการพัฒนาทุนมนุษย์สัมพันธ์ โดยสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ ส่งเสริมชำนาญและก่อให้เกิดประสบการณ์ใหม่ๆ และเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานโดยปราศจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันมีการพัฒนางานให้เป็นไปตามครรลองคลองธรรมมีการนำหลักศีลมาประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการในองค์กรมีการส่งเสริมในเรื่องการศึกษาในสาขาวิชาหรือหลักสูตรสูงขึ้นมีการสนับสนุนในเรื่องทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กับบุคลากรเล่าเรียนในระดับสูง โดยให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ

             ๔. การพัฒนาทุนมนุษย์ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ไทย ในส่วนของนโยบายการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความเห็นที่สอดคล้องกันและสามารถตอบรับแผนการพัฒนาบุคลกรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฉบับที่ ๑๑ มียุทธศาสตร์
๕ ด้าน คุมพันธกิจ ๔ ด้าน บวกเรื่องการบริหารจัดองค์กรเข้าไป ในแต่ละด้านมีความเกี่ยวข้องการพัฒนาทุนมนุษย์ในแผนแล้วมีรายละเอียดเป็นตัวบ่งชี้ เป็นโครงการ โดยเฉพาะนโยบายของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาก้าวหน้าในหน้าที่มากขึ้นเรียกว่ากระบวนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ส่งเสริมและพัฒนาทางด้านการศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อทั้งสายวิชาการ หรือบุคลากรทางการศึกษาโดยจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งไว้ทุกปีงบประมาณถ้าบุคคลมีความรู้ความสามารถตรงตามคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ 

คำสำคัญ: พุทธบูรณาการ, องค์กรสมรรถนะสูง

 

ABSTRACT

 

             The objectives of this study were 1) to studygenerality of human capital development in higher education institute of Thai Sangha. 2) to study concepts and theory about  human capital development according to new science 3) to study concepts and theory about  human capital development according to Buddhist wayand 4) to Forward the Buddhist integration human capital development to high performance organization of higher education institute of Thai Sangha. The research methodology was Mixed Methods Research comprising both qualitative and quantitative approach. For the quantitative research, the samples were conducted by collecting the data 326 persons. The simple size was calculated by using Taro Yamane formula. The samples were selected from the management team, academics staffs and back office staffs all nationwide of this university.The data were analyzed by descriptive statistics including percentage, mean and standard deviation. For qualitative research, the study was conducted by in-depth interviewing from 25 key informants selected by purposive method. The data were analyzed by using content analysis. 

             The research findings were as follows :

             1. The generality of human capital development in higher education institute of Thai Sanghafound that the level of this issue in overall were in high level(=3.75, S.D = 0.31). Then consider by each aspect found that all aspects composedHuman capital development policy, Manpower Planning, Recruitment, Selection, Promotion, Performance appraisal and Welfare  were in high level too.

             2. Human capital development in higher education institute of Thai Sanghafound thathad human capital development policy to set career path for all staffs but lack of planning to spread to the provincial. Moreover manpower planning did not be consistent with task and office hours, including to the condition of recruitment , performance appraisal and lack of supporting in welfare.

             3. The Buddhist integration human capital development by Trisikka in higher education institute of Thai Sangha found that university have promoted staffs behave well follow morality and the virtue, try to understand in the rule, coexisting rules respect the right and the duty of one another ,emphasize activity arrangement for develop the efficiency in work practice grows the conscious by human capital development activities such as training, education and development for them skills ,new knowledge and experience for high efficiency in their jobswithout exploiting each other.

             4. The human capital development in higher education institute of Thai Sanghain the part of human capital development policy of the university has an opinion that conforms and support with development plan No 11 that be conposed of 5 Strategies , 4 Missions and organization management. All of plan was the detail that formed indicate in the project, especially yearly plan to support human capital development activities and the potential development process .

Keywords: Forward the Buddhist integration, high performance organization


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.