การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ในครอบครัวและการอนุรักษ์วิถีชีวิตพื้นถิ่นระหว่างชุมชนชาวปกาเกอะญอกับชุมชนชาวเมืองในเขตสาทรกรุงเทพมหานคร

ดวงเดือน ศาสตรภัทร

Abstract


บทคัดย่อ

             บทความวิจัยนี้ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๑) เพื่อสำรวจความสัมพันธ์ในครอบครัวและการอนุรักษ์วิถีชีวิตพื้นถิ่นของชุมชนชาวปกาเกอะญอกับของชุมชนชาวเมืองในเขตสาทร ๒) เพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างชุมชนชาวปกาเกอะญอกับชุมชนชาวเมืองในเขตสาทร ๓) เพื่อเปรียบเทียบการอนุรักษ์วิถีชีวิตพื้นถิ่นระหว่างชุมชนชาวปกาเกอะญอกับชุมชนชาวเมืองในเขตสาทร ๔) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ในครอบครัวกับการอนุรักษ์วิถีชีวิตพื้นถิ่น สมมติฐาน: ๑) ความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างชุมชนชาวปกาเกอะญอกับชุมชนชาวเมืองในเขตสาทรแตกต่างกัน ๒) การอนุรักษ์วิถีชีวิตพื้นถิ่นของชุมชนชาวปกาเกอะญอกับชุมชนชาวเมืองในเขตสาทรแตกต่างกัน ๓)ความสัมพันธ์ในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับการอนุรักษ์วิถีชีวิตพื้นถิ่น การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่าง ได้มาแบบเจาะจง เป็น ชาวปกาเกอะญอ ๑๗๕ คน จากจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน กับชาวเมือง ๑๖๗ คน ในเขตสาทรที่พักอาศัยนานเกิน ๑๐ ปี เครื่องมือเป็นแบบสอบถามมาตรลิเคิร์ต ๕ ระดับ ที่มีความตรงเชิงเนื้อหา และความเที่ยงโดยการหาสัมประสิทธิ์แอลฟาความสัมพันธ์ในครอบครัว ๑๕ ข้อได้ .๗๓ และการอนุรักษ์วิถีชีวิตพื้นถิ่น ๑๖ ข้อได้ .๗๖ สถิติใช้  t-test และ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัย: ๑) ความสัมพันธ์ในครอบครัวและการอนุรักษ์วิถีชีวิตพื้นถิ่นทั้ง ๒ ชุมชนอยู่ในระดับสูง ๒) ความสัมพันธ์ในครอบครัวของ ชุมชนชาวปกาเกอะญอ กับ ของชุมชนชาวเมืองในเขตสาทรไม่แตกต่างกัน ๓) การอนุรักษ์วิถีชีวิตพื้นถิ่นของชุมชนชาวปกาเกอะญอกับของชุมชนชาวเมืองในเขตสาทรแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑  ๔) ความสัมพันธ์ในครอบครัวกับการอนุรักษ์วิถีชีวิตพื้นถิ่นของทั้ง ๒ ชุมชน สัมพันธ์กันที่ระดับ .๐๑ (r=.๒๙๘)

คำสำคัญ: การอนุรักษ์วิถีชีวิตพื้นถิ่น, ชุมชนชาวปกาเกอะญอ

 

 

ABSTRACT

             Research objectives: 1) to explore the relationship between family relationship and conservation of the indigenous way of life of Pgazkoenyau and Sathon communities, 2) to compare the family relationship between Pgazkoenyau and Sathon communities, 3) To compare the conservation of the indigenous way of life between Pgazkoenyau and Sathon communities, 4) to study the relationship between family relationship and conservation of the indigenous way of life. Hypotheses: 1) the family relationship between Pgazkoenyau and Sathon communities was different, 2) the conservation of the indigenous way of life between Pgazkoenyau and Sathon communities was different, 3)the family relationship was correlated with the conservation of the indigenous way of life. The samples of this survey research were 175 Pgazkoenyaus  from Chiang Mai and Mae Hong Son Province, and 167 Sathon residents had lived in the communities for more than 10 years. The instrument was five-level scale questionnaire being content validated for precision by alpha coefficient of the questionnaire, in terms of family relationships (15 items) with an alpha coefficient of .73 and the conservation of the indigenous way of life (16 items) with an alpha coefficient of .76. The statistics used for data analysis were t-test and Pearson's correlation coefficient. The findings were: 1) the family relationship and the conservation of indigenous way of life of two communities  were at high level, 2) the family relationship between the Pgazkoenyau and the Sathon communities were not significantly different at .01, 3) the conservation of the indigenous way of life between the Pgazkoenyau and the Sathon communities were significantly different at .01, 4) the family relationship and the conservation of the indigenous way of life of 2 communities were significantly correlated at .01 (r=.298).

Keywords: conservation of the indigenous way of life, Pgazkoenyau community

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.