การค้นหานวัตกรรมท้องถิ่นในจังหวัดภาคกลางตามภารกิจการกระจายอำนาจของไทย

มยุรี ทรัพย์เที่ยง

Abstract


บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหานวัตกรรมท้องถิ่นในจังหวัดภาคกลางตามภารกิจการกระจายอำนาจของไทยโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๓ ระดับ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)  ทั้งนี้ได้เลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดภาคกลาง ๕ จังหวัดเป็นกรณีศึกษา จํานวน ๕ แห่ง โดยใช้หลักเกณฑ์การ         สุ่มตัวอย่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบหลายชั้นและเป็นสัดส่วน (Multi-State, Proportional Sampling) และใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  ได้แก่ การสัมภาษณ์  การสนทนากลุ่มและการวิจัยจากเอกสารข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้ว โดยผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้บริหารของส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการกระจายอำนาจ ตัวแทนจากภาคประชาชน สื่อมวลชน  นักวิชาการ

ผลการวิจัยพบว่า  นวัตกรรมท้องถิ่นเป็นภารกิจด้านต่าง ๆ เป็นนวัตกรรมท้องถิ่นเกี่ยวกับการบริการด้านสังคมและสาธารณสุข  ด้านการเกษตร  ด้านกฎหมาย ด้านการเมืองและการมี  ส่วนร่วมของประชาชนตามลำดับ  นวัตกรรมท้องถิ่นตามภารกิจดังกล่าวสามารถนำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือความเป็นอยู่ของประชาชนได้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน หรือนำไปสู่วิธีการมีส่วนร่วมการปกครองตนเองของประชาชนได้เป็นอย่างดี

คำสำคัญ :  นวัตกรรม,ท้องถิ่น, กระจายอำนาจ

 

 

 

 

ABSTRACT

          This research aims to search for local innovation in the central region according to Thailand’s mission of decentralization by the local government consists of Provincial Administration Organization (PAO).  Municipality and Sub-district Administrative Organization (SAO). The Subject derived from multi-state, proportional sampling werefive local government organizations from five provinces.Focus groups discussionandinterview from the administrators, agencies involved with the decentralization process, representatives from civil society, media, scholars as well  as documentary were  used for  data collection.Qualitative analysis were employed in analysis data.

          The results showed that local innovations have been found based  on social and public health  services, agriculture, law and politics respectively.Those  innovations can lead  the quality of life or well well-being of citizens has improved and increased significantly and also leadto self-government of the people involved as well.

Keywords: Innovations, Local, Decentralization 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.