การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑

ยุทธนา เฉลียวชาติ

Abstract


บทคัดย่อ

             บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ (๑) เพื่อศึกษาภาวะผู้นำด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ (๒) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต ๑ และ (๓) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของภาวะผู้นำด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน ๑๐ คน ครูผู้สอนจำนวน ๑๐ คน กลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้กำหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๕๐๐ คน แบ่งออกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๕๖ คน และครูผู้สอนจำนวน ๔๔๔ คน ด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) และแบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบภาวะผู้นำด้านคุณธรรมจริยธรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑  ซึ่งเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ชนิด ๕ ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Exploratory Factor analysis) การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factors Analysis)

             ผลการศึกษาพบว่า

             ๑. การศึกษาภาวะผู้นำด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต ๑ ๑) ผู้บริหารควรจะมีหลักภาวะผู้นำในการบริหารด้านคุณธรรมจริยธรรม ควรจะใช้หลัก พรหมวิหาร ๔ หลักสัปปุริสธรรม ๗ สำหรับครูผู้สอน อยากจะให้ผู้บริหารนั้นใช้ หลักการครองตน ครองคน ครองงานและหลักธรรมาภิบาล  ๒) หลักการบริหารที่ดีที่ทำให้ผู้ร่วมงานยอมรับ ได้แก่ หลักประชาธิปไตย หลักธรรม และหลักคุณธรรม ความชื่อตรง ซื่อสัตย์ ความสามารถในการถ่ายทอด ๓) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้นำต้องมีหลักการบริหารที่ดีที่ผู้ร่วมงานยอมรับต้องประกอบไปด้วย ความเก่ง ความกล้า รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น มีวิสัยทัศน์ ต้องกล้าคิดกล้าทำ มีประสบการณ์ตรง มีการปรับตัว              

             ๒. การวิเคราะห์ภาวะผู้นำด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑  ผู้บริหารทุกคนที่ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าผู้บริหารควรมีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ผู้บริหารทุกคนจะนำองค์กรสู่ความสำเร็จต้องกล้าคิด กล้าทำมีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สำหรับครูผู้สอนมองว่าผู้บริหารคือหัวใจสำคัญของการดำเนินงานในองค์กร ครูผู้สอนมองว่า ผู้นำที่ดีต้องมีการบริหารที่ดีประกอบด้วย ๑) เชื่อมั่นในตนเอง  หนักแน่น แสดงบทบาทผู้นำเสมอต้นเสมอปลาย ๒) รู้จักตนเอง ยอมรับข้อบกพร่องตนเอง และของผู้อื่น ๓) รู้สิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิด รู้จักละอายสิ่งที่ทำผิด ๓) กระตือรือร้น กล้าติดสินใจเป็นนักประชาธิปไตย ๔) มีมนุษย์สัมพันธ์คัดเลือกคนเหมาะกับงาน ๕) มีความสามารถในการจูงใจคนอื่น และ ภาวะผู้นำที่ดีต้องเน้นการมีส่วนร่วม โดยผู้นำที่ดี ต้องเป็นผู้นำแบบประชาธิปไตยแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล การแบ่งงานหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาที่ตั้งเอาไว้ จากข้อมูลทั้งหมดสามารถกำหนดองค์ประกอบหลักได้ ๗ ด้านคือด้านหลักสัปปุริสธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักจริยธรรม ด้านการสื่อสารในองค์กร ด้านความร่วมมือในองค์กร ด้านวัฒนธรรมในองค์กร และด้านผู้นำในการเปลี่ยนแปลง

             ๓. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันภาวะผู้นำด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ องค์ประกอบทั้ง ๗ ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสัปปุริสธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักจริยธรรม ด้านการสื่อสารในองค์กร  ด้านความร่วมมือในองค์กร ด้านวัฒนธรรมในองค์กร และด้านผู้นำในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดีทุกด้าน ผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและครูพบว่ามีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก

คำสำคัญ : องค์ประกอบ, ภาวะผู้นำ, คุณธรรมจริยธรรม

ABSTRACT

             The leadership moral analysis components of the school administrator under Chaiyaphum Primary Education Service Area Office 1 The Proposes of this research 1. To study for the moral of the school administrators in Chaiyaphum Primary Education Service Area Office 1 2. To analysis of moral leadership of the school administrators in Chaiyaphum primary Education Service Area Office 1 3. To confirm the leadership moral analysis components of the school administrator under Chaiyaphum Primary Education Service Area Office 1. The group of interviewing such as 10 participles, 10 teachers. The researcher plans the number of the model group about 500 people are 56 administrators, 444 teachers by the quota sampling. The Collection Media is semi structured interview. The instrument was questionniar in 5 scale. The data analysis using computer percentage, analyzed for percentage, mean standard deviation , Exploratory factor analysis, stepwise multiple regression analysis and confirmatory factor analysis.

             The result this research were following:

             1.   The leadership moral analysis of the school administrator under Chaiyaphum Primary Education Service Area Office 1, indicated that all of the administrators should have transformational leadership in moral management, courage to think and do, vision and creativity. Teachers suggested that good administrator should have: (1) self-confident, emphatic and showing the leadership roles persistently, (2) recognizing oneself, accepting his own shortcomings and others and (3) Knowing right and wrong, accepting his own fault, enthusiasm, courageous decision, democraticism, (4) human relationship, putting the right man into the right job and (5) having the ability to motivate others, emphasizing-cooperation, which a good administrator should have Democratic Leadership and expressing his idea reasonably, distributing job and taking care of his own Subordinates.

             2.   The  analysis of moral   leadership of the school administrators  indicated that the administrators had been if they better use The four Brahma Viharas (Four sublime states of mind) and the Seven Sappurisa Dhammas (7 Qualities of a good man). The suggestions of teachers for administrators to employ self-control, human being control, working control and Good Governance (1) to use the good administration principles included the principles of democracy, Dhamm principles, Moral principle, Uprightness, Honesty and the ability to relay (2) and to use the Transformational Leadership, which good charactoristics of administrators consist of smartness, bravery, knowing his own roles and others well, having a good vision, courage to think and do, having experiences and adjustment.

             3.   The analysis confirm results of the components of moral and ethical leadership of administrators of educational institutions under Chaiyaphum Primary Education Service Area Office I showed that there were 7 Dhamma Dimensions; Seven Sappurisa Dhammas (the 7 qualities of a good man), Moral, Ethic, Organizational Communication, Organizational Cooperation, Organizational culture and Transformational Leadership, which all dimensions were compatible to the empirical data at a good level. The results from interviews with administrators and teachers agree that there is a high level.

Keywords: Element, Leadership, morals.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.