การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการระดับรายวิชาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในกลุ่มที่ ๙

พรพนา แสนการุณ

Abstract


บทคัดย่อ

           บทความวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมาย ๑) เพื่อศึกษาการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการระดับรายวิชาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ในกลุ่มที่ ๙ ๒) เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้หลักสูตร บูรณาการระดับรายวิชาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ในกลุ่มที่  ๙ โดยจัดดำเนินการวิจัยออกเป็น ๔ ขั้นตอน กล่าวคือ ๑) ยกร่างการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการระดับรายวิชา  ๒) การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้  ๓) ทดลองใช้หลักสูตรบูรณาการระดับรายวิชา ๔) สรุปผลการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการระดับรายวิชา  ประชากร  ได้แก่  ผู้บริหาร จำนวน  ๑๐๐ รูป/คน  ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย จำนวน ๒๕ รูป/คน  วิชาภาษาบาลี จำนวน ๒๕ รูป/คน  ครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนา จำนวน ๒๕ รูป/คน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวนรวม ๑๗๕ รูป/คน กลุ่มตัวอย่าง คือ  ผู้บริหาร  จำนวน  ๘๐  รูป/คน  ครูผู้สอนในสังกัดโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๙ ซึ่งเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาไทย จำนวน ๒๐ รูป/คน  ครูผู้สอนวิชาภาษาบาลี จำนวน ๒๐ รูป/คน  ครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนา จำนวน ๒๐ รูป/คน รวมจำนวน ๑๔๐ รูป/คน    ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม  และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่  ความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน

  ผลการวิจัย พบว่า  ๑.  การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการระดับรายวิชาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ในกลุ่มที่  ๙  ตามขอบข่ายการบูรณาการเนื้อหา  ประกอบด้วย  ๗  องค์ประกอบ ดังนี้  ๑) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ๒) การวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน  ๓) การวินิจฉัยความต้องการ  ๔) การกำหนดวัตถุประสงค์  ๕) การเลือกเนื้อหา  ๖)  การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ และ ๗) การจัดองค์ประกอบของประสบการณ์การเรียนรู้  ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า หลักสูตรบูรณาการที่ค้นพบในการวิจัยมีความถูกต้องเป็นไปได้และใช้ประโยชน์ได้ดี  ๒. ผลการทดลองใช้หลักสูตรบูรณาการพบว่า  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาไทย วิชาภาษาบาลี และวิชาพระพุทธศาสนาสูงขึ้น  และมีข้อเสนอแนะดังนี้  ๑) สถานศึกษาประชาสัมพันธ์หลักสูตรบูรณาการระดับรายวิชาเนื้อหาวิชาภาษาไทย ภาษาบาลี และพระพุทธศาสนา ๒) สถานศึกษานำผลการประเมินการเรียนรู้มาใช้ปรับปรุงผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ  ๓)  สถานศึกษาควรกำหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการระดับรายวิชาซึ่งจะทำให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษาได้

คำสำคัญ:   พัฒนาหลักสูตร, การบูรณาการหลักสูตร

 

ABSTRACT

            The objectives of this research were:  1) to study the  development of  subject  integrated curriculum of  Prapariyuttitham General Education School (Group 9).  2) to study the result of examination, using subject integrated curriculum of Prapariyuttitham General Education School (Group 9). This research was managed for 4 steps, 1) drafting the development of subject integrated curriculum 
2) evaluating for suitability and possibility 3) making try - out off the subject integrated curriculum 4) concluding the development of subject integrated curriculum. Population, included 100 monks/administrators monks 25 monks/teacher  for thai  language,  25 monks/teacher  for Pali  language, 25 monks / teachers for  Buddhism  language subject,  in a total of 175  person  in the academic year of 2557.  The samples using in this study were  80 administrators,
20 Thai language teachers, 20 Bali language teachers  and  Buddhism subject teachers, total 140 people.  The size of the sample used a table of Krejcie and Morgan (1975) in simple random  sampling  techinque for 20 people from each  teacher group.   Teachers on five rating scale. The research instrument was  practice questionnaire with 5 Level Rating Scale, IOC ranged between 0.85-1.00,  reliability Coefficient = 0.98.       

            The research findings found that:

            The  Development of  Subject Integrated Curriculum of  Prapariyuttitham General Education School (Group 9) with 7 components 47 indicators, consist of   1) the  curriculum development for schools  2) the measurement, assessment and transfer  3) diagnose Needs  4) the objective determination  5) content Selection  6) choosing learning experiences  7) composition Management of learning experiences. The experts had self-consistant opinions that the development of Subject Integrated Curriculum of  Prapariyuttitham General Education School (Group 9) for all components and indicators were suitable and possible. The result of try-out, using subject integrated curriculum for student sample found that the achievement of study in Thai language, Bali language and Buddhism subject were at high levle. The suggestions for adjustment the curriculum as were follows ; 1) Public Education Program Integration Language Course content Thailand Pali and Buddhism.            2) Schools use the results of assessment of learning to improve learners regularly.      3)  Schools should set the objective of developing an integrated curriculum of courses which fulfill the aims of the curriculum .

Keywords : Curriculum of  Development, Integrated Curriculum


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.