กลยุทธ์การพัฒนานักเรียนนายร้อยให้เป็นนักรบที่ชาญฉลาดของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

อุทัย สุวรรณวงศ์

Abstract


บทคัดย่อ

            บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอกลยุทธ์การพัฒนานักเรียนนายร้อยให้เป็นนักรบที่ชาญฉลาด โดยการวิจัยแบบผสานวิธี ได้แก่ การวิจัยเชิงคุณภาพกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารและคณาจารย์โรงเรียนนายพระจุลจอมเกล้า จำนวน ๓๐ คน เครื่องมือการวิจัยเป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และการสนทนาใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารและคณาจารย์โรงเรียนนายพระจุลจอมเกล้า จำนวน ๑๕ คน ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง การวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างจำนวน ๔๐๐ คน เลือกใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิชนิดหลายขั้นตอน เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ ๐.๙๗ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และทดสอบสมมติฐานการถดถอยพหุคุณแบบขั้นตอน 

            ผลการวิจัย พบว่า กลยุทธ์การพัฒนานักเรียนนายร้อยให้เป็นนักรบที่ชาญฉลาดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในการมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนนายร้อยในด้านร่างกายด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์และด้านสังคมโดยส่วนรวมมีค่าเฉลี่ยเห็นด้วยมากที่สุดและรายด้านทุกด้าน

คำสำคัญ: กลยุทธ์, การพัฒนา, นักรบที่ชาญฉลาด

       

ABSTRACT

            The objectives of this research were to present the strategy of the cadet development for being the smart warriors in the next decade. This research was a mixed method research consisted of the qualitative and quantitative research. The qualitative research was done by in-depth interview in 30 persons of the CRMA executives, staffs and instructors. The quantitative research was done by sampling a group of 400 cadets. This group was selected by quota sampling. The information was collected by multi-level rating scale questionnaires with reliability rate 0.97 and analyzed by statistical analysis through percentage, average, standard deviation coefficient, and multiple regression hypothesis testing.

            The findings were: The strategy of the cadet development for being the smart warriors in the part of physical, emotional, intellectual, and social development in general has the most agreement in the average and agreement in every part.

Keywords: Strategy, Development, Smart Worriers


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.