รูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

นิเทศ สนั่นนารี

Abstract


บทคัดย่อ

            บทความวิจัยนี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษา ๑) สัมฤทธิผลในการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง     ๒) ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และ ๓) นำเสนอรูปแบบสำหรับการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ใช้การวิจัยแบบผสานวิธี สำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก  การสนทนากลุ่ม  กลุ่มเป้าหมายคือ ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร และผู้ใช้บัณฑิต จำนวน ๕๔รูป/คน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา   สำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๑๒๐รูป/คนวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

            ผลการวิจัยพบว่า

               ๑) สัมฤทธิผลในการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พบว่า ในภาพรวมของสัมฤทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตร กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อสัมฤทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน ( =๔.๑๓, S.D. =.๔๙๒) ๒) ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงต่อการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง คือ ปัจจัยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีอิทธิพลต่อการทำนายผลได้มากถึงร้อยละ ๘๑.๖๐

               ๓) รูปแบบสำหรับการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พบว่า ผู้บริหารหลักสูตร             รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ต้องให้ความสำคัญกับตัวแปรการ            จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการหลักสูตรประสบความสำเร็จ

 

คำสำคัญ : สัมฤทธิผล, การบริหารจัดการ, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,

             มหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

 

ABSTRACT

            The  objectives of this research were three–fold : 1) To study the achievement of Master of Public Administration  Program run by the Public universities in Thailand’s Central Northeastern Region(TCNR) ; 2) To study  the factors  affecting the aforesaid program and 3) To propose a Management model of  Master of Public Administration Program  of  the State-run Universities in the TCNR. The present study was in line with  that of the mixed Method between  qualitative and quantitative one. The target group was one of Program Chairman, regular teaching staff ,program supporting staff and employers of the graduates from a respective university which all made the grand total number of the 54 cases. On the other hand ,the samples for Quantitative data were those of the graduate students  of the   grand total number of 120 cases.The research tool in this regard was that of the in-depth interview guide as well as the focus group discussion and questionnaires .The Qualitative data were analyzed in favour of content analysis and Quantitative data were analyzed by a descriptive statistics :  frequency, percentage, mean and standard deviation and Linear Regression Analysis as to find out the causal relations factors affecting the  public administration program.

            The Research findings were as followings :

            1) As regards the achievement  of Master of Public Administration  Program run by the  Public Universities in the TCNR, it was found that on the whole of the  achievement  of  Managing in  Master of  Public Administration  Program  was ranked high in all 3 aspects ( = 4.13, S.D. = .492).

            2) As regards the factors affecting the Program management it was found that the factors affecting the management of Master of Public Administration Program run by the public Universities in the TCNR  were those of the graduate study management which had influences over  predicable outcome  up to 81.60 %.         

            3) As regards the model of graduate study in Master of Public Administration Program run by of Public Universities in TCNR, it was found that the Program run by Executives should pay more attention to the factors of  the graduate study management which all would a good success in the program management.

Keywords: Achievement, Management, Master of Public Administration 

              Program, Public Universities in Central-Northeastern Region


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.