การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

กมลพร กัลยาณมิตร

Abstract


บทคัดย่อ

            บทความวิจัยเรื่อง “การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลดความเหลื่อมล้ำในสังคม”              มีวัตถุประสงค์การวิจัย ๑) เพื่อศึกษาข้อมูลทางประชากรศาสตร์ที่มีต่อการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ๒) เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจ การร่วมกิจกรรม  การเผยแพร่ความรู้ และการดำเนินชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง ๓) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ร่วมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม  (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ๔๐๐ คน  และเสริมด้วยการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างจากกลุ่มตัวอย่าง ๑๒ คน โดยทำการศึกษาในพื้นที่ ๔ เขต คือ เขตบางรัก  เขตพญาไท  เขตบางเขน และเขตหนองแขม  เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามได้ครบตามจำนวนที่กำหนดแล้วจึงนำมาวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ในโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ และการวิจัยเชิงคุณภาพใช้สถิติเชิงพรรณนา        

            ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า การร่วมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับต่ำ การเผยแพร่ความรู้  และการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับปานกลาง, การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลดความเหลื่อมล้ำในสังคมด้านเศรษฐกิจ ด้านจิตใจ และด้านสังคม อยู่ในระดับความคิดเห็น เห็นด้วยอย่างยิ่ง

            ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาใช้เป็นแนวทางในดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี         

คำสำคัญ : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, ความเหลื่อมล้ำ  

 

ABSTRACT

            The research titled " The implementation of sufficiency economy  philosophy reduce inequality in society," the objective of this research   1) to study the demographic towards bringing philosophy to reduce inequality in society 2) to study the level  of  cognition,  activity dissemination  and the living  accordance with philosophy of sufficiency economy.  3) to study the public opinion on the implementation sufficiency economy of philosophy to reduce inequality in society. The quantitative research mixed with a qualitative research. Questionnaire as a tool to collect data from a sample of 400 samplings and is strengthened by the unstructured interview from a sample of 12 samplings in four districts studied by the Bangrak, Phayathai, Bangkhen and Nongkhaem district. When collecting information from questionnaires completed by a given amount and then analyzed with a statistical computer program, and qualitative research using descriptive statistics.

            The results of quantitative research found that : sufficiency economy activity dissemination  in the middle level,  cognition and  the living accordance with philosophy of sufficiency economy in the low level. The implementation of sufficiency economy philosophy reduces inequality in society, economic, psychological and social aspects in the agreed.

           The results of the qualitative research showed that : all samples are knowledgeable about sufficiency economy philosophy and used as a guide in life as well

Keyword: Sufficiency, Economy Philosophy, Reduce


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.