อาบัติ : บทวิเคราะห์อันว่าด้วยหนังศาสนากับมุมมองท่าทีตามแบบชาวพุทธ

พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร

Abstract


บทคัดย่อ

          ในปลายปี ๒๕๕๘  หนังที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาเรื่อง “อาบัติ” กลายเป็นประเด็นถกเถียง วิวาทะ โต้แย้ง เห็นต่าง ทั้งการห้ามฉายโดยกระทรวงวัฒนธรรม ให้ปรับบท ลดทอนความจริง โยงถึงเสรีภาพในการสื่อสารความจริง ทั้งการละเมิดก้าวล่วงภูมิปัญญาผู้รับสาสน์ที่ถูกสื่อผ่านหนัง  อันสัมพันธ์กับรัฐ อำนาจ การใช้อำนาจ บทศึกษานี้จึงมุ่งสะท้อนมุมมองประเด็นปัญหาข้อถกเถียงนั้น พร้อมเสนอมติ “ท่าที” ในแบบชาวพุทธว่าควรมีทิศทางหรือท่าทีอย่างไร เพื่อส่งเสริมให้สังคมนี้ใช้สติปัญญาพิจารณาอย่างแยบคายตามหลัก “เหตุและผล”   

          บทความนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาปรากฏการณ์หนัง และการทำหนังทางศาสนาเพื่อปรับท่าทีและเสนอทางออกตามหลักพุทธธรรม โดยใช้วิธีการศึกษาจากปรากฏการณ์ข้อโต้แย้งทางสังคมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

คำสำคัญ : อาบัติ,หนังศาสนา,ความขัดแย้ง

ABTRACT

The controversial case became a religious conflict. Seen through a different perspective view of a state power authority to position the film well. On the contrary, most dating back to the substance of the facts in the film, the film creates awareness and deterrence to prevent any recurrence. The film is also the social implications, reflecting the fact that it appears as a symbol of the fact that the resolution should prevent over substance is in fact concealed.

This article aims to study the phenomenon of the film. And do religious attitude to adjust and offer a solution based on Buddhist principles. Using the study of social phenomena, the arguments and the relevant documentation.

Keywords : Ẫpatti, film of Buddhism, Conflict.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.