วารสาร มจร.พุทธศาสตรศึกษา ภูกระโดง

วารสาร มจร พุทธศาสตรศึกษา พนมรุ้ง เป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา ปรัชญา องค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่  นอกจากนั้นยังเป็นการให้การบริการทางวิชาการแก่สังคม โดยเสนอทางออกในการแก้ปัญหาสังคมโดยยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา


นารายณ์บรรทมสินธุ์  ปราสาทหินพนมรุ้ง

วารสารพุทธศาสตรศึกษาพนมรุ้งจัดทำขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอวิชาการของนิสิต นักศึกษา นักวิชาการ คณาจารย์ ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ในมิติต่าง ๆ  และเป็นเวทีสำคัญต่อการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีงานวิจัยและผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ