Editorial Policies

Focus and Scope

 วัตถุประสงค์

           เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับอาเซียนศึกษา ในมิติของศาสนา การศึกษา สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและศิลปวัฒนธรรม ของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและบุคคลทั่วไปในประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน และประเทศที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน

 หมายเหตุ

 1. วารสารพุทธอาเซียนศึกษา (Buddhist ASEAN Studies Journal: BASJ) รับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทความทุกบทความทางกองบรรณาธิการจะทำการตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องตามรูปแบบ แล้วจึงส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) จากทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยพิจารณา ทั้งนี้ บทความที่ส่งถึงกองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืน

2. ทัศนะหรือข้อคิดเห็น ภาพประกอบหรือตารางใดๆของบทความที่ปรากฏในวารสารฉบับนี้เป็นของผู้เขียนแต่ละท่านเป็นความรับผิดชอบส่วนตัวของผู้เขียน ไม่ใช่ความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการและศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

3. บทความจะต้องไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอื่น หากตรวจสอบพบว่ามีการตีพิมพ์ซ้ำซ้อนหรือพบว่าคัดลอกผลงานผู้อื่น ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว

 

The Buddhist ASEAN Studies Journal (BASJ) aims to promote and to disseminate academic and research works related to ASEAN studies in the dimensions of religion, education, society, economy, politics, and culture.

Note:

  1. Buddhist ASEAN Studies Journal (BASJ) accepts articles in both Thai and English. The editorial will check all of the articles for the format completeness and accuracy. Then sent to experts (Peer review) for consideration. For articles submitted, we reserve the right to not return.
  2. Perspectives or opinions, illustrations or tables of each article appearing in this journal belong to the author and are the personal responsibility not the responsibility of the editorial and the ASEAN Studies Centre of Mahachulalongkornrajavidyalaya University.
  3. The authors should ensure that they have written entirely original works, and if the authors have used the work and/or words of others they are responsible to ensure that this has been appropriately cited or quoted as well as the author have to ensure that articles never published before and not under consideration of other journals. If the editorial found that it is repetitive publication or plagiarism, it is the responsibility of the author.

 

Section Policies

Articles

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Book Review

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed
 

Peer Review Process

คณะกรรมการที่ปรึกษา

พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.

อธิการบดี

พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.           

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

พระโสภณวชิราภรณ์                         

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

พระราชปริยัติมุนี, รศ.ดร.

คณบดีคณะพุทธศาสตร์ มจร

พระมหาไพรัช ธมฺมทีโป, ผศ.ดร.  

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มจร

พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร.      

ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มจร

พระศรีธวัชเมธี  

ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, ผศ.ดร.       

รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

รศ.ดร. สมาน งามสนิท

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

ดร.สายพิรุณ เพิ่มพูล     

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

ดร.สุภาพรรณ เพิ่มพูล

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

 

บรรณาธิการ

ดร. ลำพอง กลมกูล                           

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

นางสาวมุกรวี ฉิมพะเนาว์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

กองบรรณาธิการ

พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระปลัดสมชาย ปโยโค, ดร.      

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ, ดร.       

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที      

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รศ.ดร.วาสนา แก้วหล้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ผศ.ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน           

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผศ.ดร.จตุภูมิ เขตจตุรัส  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร.กาญจนา ตระกูลวรกุล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ศิริโสภา สันติทฤษฎีกร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อาจารย์สาวิณี รอดสิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

อาจารย์ชลิดา แย้มศรีสุข

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

อาจารย์อาทร พร้อมพัฒนภัค

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Johan Richard Weintre, Ph.D.

Jame Cook University, Australia

Alvin Aguilar Sario, Ph.D.

University of Santo Tomas, Philippines

Hadje Cresencio Sadje

University of London, UK

 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความ (Peer Review)

       ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย

พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร.                  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระมหาอานนท์ อานนฺโท, ผศ.ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ, ผศ.ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล, ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.     

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระมหาเผื่อน กิตฺตโสภโณ, ผศ.ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระครูสิริธรรมบัณฑิต, ผศ.      

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อาจารย์ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

       ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย

พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร.     

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ศ.เกียรติคุณ ดร.สุจริต เพียรชอบ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร.พศิน แตงจวง      

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ผศ.ดร.คันธทรัพย์ ชมพูพาทย์

มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

รศ.ดร.วาสนา แก้วหล้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ผศ.ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน       

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผศ.ดร.จตุภูมิ เขตจตุรัส

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.วัชรพล พุทธรักษา        

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผศ.ศุภกิจ ภูวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ผศ.ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผศ.ดร.วีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

ผศ.ว่าที่ร้อยเอก ณัฐดนัย แก้วโพนงาม    

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ผศ.ชนิกานต์ ผลเจริญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ดร.ปานณนาถ ศักดิ์ศิริคุณ       

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ดร. อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ดร. ไพเราะ มากเจริญ

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.วชิรกรณ์ แสงสุวรรณ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.ทนง ทองภูเบศร์

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

 

 

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

 

Reviewers

ReviewersReviewersReviewersReviewersReviewersReviewersReviewersReviewersReviewersReviewersReviewersReviewersReviewersReviewersReviewersReviewersReviewersReviewersReviewersReviewersReviewersReviewersReviewersReviewersReviewersReviewersReviewersReviewersReviewersReviewersReviewersReviewersReviewersReviewersReviewersReviewersReviewersReviewersReviewersReviewersReviewersReviewersReviewersReviewersReviewersReviewersReviewers