โลกทัศน์ของคนลาวจากภาษิต

Phrapalad Aphichet Subhadravadi

Abstract


หนังสือ โลกทัศน์ของคนลาวจากภาษิต เล่มนี้ เป็นหนึ่งในหนังสือภายใต้แผนงานวิจัย
“โลกทัศน์ของอาเซียนจากภาษิต” ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.2556 หัวหน้าโครงการวิจัยคือ รศ.ดร.สุภาพร คงศิริรัตน์ ได้ศึกษา
วิจัย เอกสารจากหนังสือต้นฉบับภาษาลาวจ􀄞ำนวน 8 เรื่อง


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.