โครงการพัฒนาและส่งเสริมค่านิยม12 ประการ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา2561

Aniruth Samorn

Abstract


บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) รายงานผลการบริหารโครงการพัฒนาและส่งเสริม ค่านิยม ๑๒ ประการ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา๒๕๖๑โดยการประยุกต์ใช้ ซิปป์โมเดล๒) ประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมค่านิยม ๑๒ ประการ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทั้งด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า
ด้านกระบวนการดำเนินงาน ด้านผลผลิตและ ๓) ศึกษาความพึงพอใจ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ต่อการบริหาร โครงการพัฒนาและส่งเสริมค่านิยม ๑๒ ประการ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ผู้บริหารคือสถานศึกษา จำนวน ๑๐ คน คณะครูโรงเรียน เทศบาลวัดหัวข่วงจำนวน ๑๐ คน นักเรียนของของโรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วงจำนวน ๕๔ คน คณะกรรมการสมาคมครูและผู้ปกครอง จำนวน ๔ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง จำนวน ๑ คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน ๕ ได้กำหนดจำนวนของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางคนKrejcie และ Morgan โดยใช้การประยุกต์รูปแบบการประเมินแบบซิปป์โมเดลเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม Online และ Application โดยแบ่งเป็น ๓ ฉบับ คือฉบับที่ ๑ แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมค่านิยม ๑๒ ประการ ฉบับที่ ๒ แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารโครงการพัฒนาและส่งเสริมค่านิยม ๑๒ ประการ และ ฉบับที่๓แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารโครงการพัฒนาและส่งเสริมค่านิยม ๑๒ ประการ ผลการวิจัย พบว่าแบบสอบถาม ด้านบริบทและ ด้านปัจจัยโดยภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๑ แบบสอบถามด้านกระบวนการดำเนินงานและด้านผลผลิตโดยภาพรวมอยู่ใน ระดับเหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๐
และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารโครงการ พัฒนาและส่งเสริมค่านิยม
๑๒ ประการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๒


Keywords


ค่านิยม ๑๒ ประการ

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.