วารสาร มจร โกศัยปริทรรศน์

วัตถุประสงค์และขอบเขต:

     1. เพื่อส่งเสริมการผลิตงานวิชาการ การศึกษาค้นคว้า บทความต่าง ๆ ในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     2.เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา ด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ ด้านศิลปศาสตร์และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่บูรณาการร่วมกับศาสตร์สมัยใหม่
     3. สร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ การบูรณาการ การเผยแพร่ผลงาน องค์ความรู้ของนักวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่น ๆ

การเปิดรับบทความและข้อกำหนดของบทความที่ตีพิมพ์:

    บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในวารสารจะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอย่างเคร่งครัดรวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสาร
     ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความของวารสารถือเป็นนความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสารทั้งนี้ กองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธิ์ในการคัดลอก แต่ให้ระบุถึงการอ้างอิง
     ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน ในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Double blind peer-reviewed)

ภาษาที่รับตีพิมพ์ (Language):  ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ (Thai and English)

กำหนดการออกเผยแพร่วารสาร (Publication Frequency): วารสารกำหนดตีพิมพ์ปีละ ฉบับ

ฉบับที่ มกราคม – เมษายน
ฉบับที่ พฤษภาคม - สิงหาคม
ฉบับที่ กันยายน - ธันวาคม


Vol 1, No 3 (2023): JMKR VOL 1, NO 3 (2023) : (ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (2566)

Full Issue

View or download the full issue Vol. 1 No. 3

Table of Contents

บทความวิจัย

Phrakru Phairotpreechakorn Udomsuk, Phrabaideeka Sakdhithat Saengthong, Phromares Kaewmola
1-14
Thongchan Vilaiphone, Raweerose Sricomepha, Phrasamu Anusorn Ruangpanyarat
15-26
Sayyasin Vongsonepheth, Phromares Kaewmola, Phra Rajakhemakorn
27-39
Thanat Palikuy, Thananan Khumthinkaew, Phramaha Thongchai Phichai, Prachayut Bhubanthat
40-53
Varaporn Nutsomboon, Kettawa Boonprakarn, Jutarat Kotcharat
54-65
Suthida Pramol, sukit chaimusik
66-74

บทความวิชาการ

Winai Rimtes
75-84