Information For Readers

วารสารแนะนำให้ลงชื่อสมัครเพื่อใช้บริการแจ้งเตือนการเผยแพร่วารสาร มจร โกศัยปริทรรศน์ โดยหลังจากการลงทะเบียนจะทำให้ผู้อ่านได้รับการแจ้งเตื่อนวารสารฉบับใหม่แต่ละฉบับที่ทางวารสารได้เผยแพร่