รูปแบบการบูรณาการยุทธวิธีทฤษฎีพหุปัญญาแผงผังความคิดและแบบฝึกทักษะ เพื่อเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2

Wanida Bunsin

Abstract


บทคัดย่อ

 

วัตถุประสงค์ในการวิจัยคือ ๑) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบฯ ๒) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบฯ ๓) เพื่อศึกษาผลการยืนยันการขยายผลการใช้รูปแบบฯ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ห้องคือ ป.๒/๑
มีนักเรียน ๒๖ คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยคือ ๑)แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการจำเป็นต่อการพัฒนารูปแบบฯ จำนวน ๒ ฉบับ สำหรับ ครูที่สอนภาษาไทย และสำหรับนักเรียน ๒)แบบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นต่อการพัฒนารูปแบบฯสำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ๓) รูปแบบการบูรณาการยุทธวิธีทฤษฎีพหุปัญญาแผนผังความคิดและแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ๔) เอกสารประกอบรูปแบบฯ ๕) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทย ๖) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที (t-test for dependent) ผลการวิจัยพบว่า ๑. รูปแบบทักษะเพื่อเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ มีความเหมาะสมระดับมาก ๒.ผลการใช้รูปแบบฯมีผลการวิจัยคือ
๒.๑ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทยหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ และนักเรียนมีทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทยผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ ทุกคนและ ๒.๒ ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบฯอยู่ในระดับมาก ๓. ผลการศึกษาการยืนยันการขยายผลการใช้รูปแบบฯพบว่าทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทยของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยรูปแบบฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการเรียนด้วยรูปแบบฯแผนผังความคิดและแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ อยู่ในระดับมาก


Keywords


Integration of tactical, multi-intellectual theory, mind mapping, and skill training

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.