การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานที่่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5

Mayurachat Pewondee

Abstract


บทคัดย่อ

 

วิจัยการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๕ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค้นคว้า ดังนี้ ๑) พัฒนากิจกรรมการเรียนแบบโครงงาน
ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ๒) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ที่มีการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนด้วยกิจกรรม
การเรียนรู้แบบโครงงานที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ๓) เพื่อเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์
ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานที่ส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ๔) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอน ด้วยกิจกรรมการเรียนแบบโครงงาน
ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง แบบโครงงาน โดยทำการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๑ ห้อง นักเรียนทั้งหมด ๒๔ คน โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
๑) บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งหมด ๘ เรื่อง ๒) แผนการจัดการเรียนรู้
จำนวน ๘ แผน ๓) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
๔) แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ๕) แบบสำรวจความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน การหาคุณภาพ
ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น ความยาก และอำนาจจำแนก สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า

          ๑) กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ มีประสิทธิภาพ ๘๒.๒๐/๘๑.๒๕ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
ที่กำหนดไว้ ๘๐/๘๐

          ๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ ๐.๐๑

          ๓) ผลการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ ๐.๐๕

          ๔) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน
ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป อยู่ในระดับ มาก (X=๔.๒)

 


Keywords


Activity development, Project-based learning, Promote analytical thinking, Sufficiency economy

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.