ศึกษาความพึงพอใจในการเข้าใช้ห้องสมุดของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

Walaiphan,Jungren,Nawatrot Intem,Punyahan,Intem

Abstract


บทคัดย่อ

 

การศึกษาเรื่อง “ศึกษาความพึงพอใจในการเข้าใช้ห้องสมุดของนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศึกษาความพึงพอใจในการเข้าใช้ห้องสมุดของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

วิธีการดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาโดยการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากนิสิตของมหาวิทยาลัย จำนวน ๑๘๖ คน ซึ่งได้แจกแบบสอบถามจำนวน ๑๘๖ ชุด และได้คืนจากผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๑๕๐ ชุด คิดเป็น ร้อยละ ๘๑

ผลจากการศึกษาวิจัย พบว่าประชากรส่วนมากเป็นพบว่าประชากรส่วนมากเป็นเพศหญิง จำนวน ๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ๕๓ และเพศชาย จำนวน ๗๐  คน  คิดเป็นร้อยละ ๔๖ กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นนิสิตที่มีอายุระหว่าง ๒๖-๓๕ ปี จำนวน ๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓ ตามด้วยนิสิตที่มีอายุระหว่าง ๑๘-๒๕ ปี และนิสิตที่มีอายุระหว่าง ๓๖-๔๕ ปี จำนวน ๓๕ คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ ๒๓ และนิสิตที่มีอายุ ๔๕ ปีขึ้นไป จำนวน ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐ กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นนิสิตชั้นปีที่ ๑,๒,๓ เท่ากัน จำนวน ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗
และนิสิตชั้นปีที่๔ จำนวน ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐ กลุ่มตัวอย่างที่มากที่สุดคณะสังคมศาสตร์ จำนวน ๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐ คณะครุศาสตร์ จำนวน ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗ และคณะพุทธศาสตร์ จำนวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓ ตามลำดับ

ระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องสมุดของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องสมุดของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก    ๓.๗๑ S.D ๐.๘๒ ซึ่งด้านที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านอาคารสถานที่ ได้  ๓.๗๖ S.D ๐.๗๖ ด้านที่ได้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้านการให้บริการ  ๓.๕๗ S.D ๐.๐๕ ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือห้องสมุดมีแสงสว่างเพียงพอมีความพึงพอใจในอยู่ในระดับมาก  ๓.๘๖ S.D ๐.๗๐ และข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ เว็บไซด์ห้องสมุดมีการอัพเดทข้อมูลอยู่เสมอ ๓.๔๘  S.D ๐.๗๗
จึงควรนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อการพัฒนาต่อไป

Keywords


Satisfaction, library use, students

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.