ปัญหาการควบคุมสถานบริการในความผิดฐานค้าประเวณี ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ PROBLEMS OF SERVICE PLACE CONTROL OF PROSTITUTION OFFENCES IN ACCORDANCE WITH SERVICE PLACE ACT, B.E. 2509

Praewnapa Kongthip

Abstract


บทคัดย่อ

 

ปัจจุบันในประเทศไทยนั้น พบว่าสถานบริการมีการประกอบธุรกิจแอบแฝงที่เกี่ยวข้องกับการค้าบริการทางเพศหรือการค้าประเวณีทั้งนี้เนื่องจากปัญหาทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในบทความนี้ผู้เขียนได้ตั้งข้อสังเกต กรณีปัญหาการควบคุมดูแลสถานบริการในกรณีที่มีการพักใช้ใบอนุญาตในความผิดฐานค้าประเวณี มาตรา ๒๑ ปัญหาการกำหนดโทษของเจ้าของผู้ประกอบการ ในกรณีที่พบว่ามีการค้าประเวณี มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นการสะท้อนปัญหาในทางกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันให้ได้รับการแก้ไข โดยผู้เขียนได้ตั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักการปัญหาของการค้าประเวณี เปรียบเทียบกฎหมายการค้าประเวณีที่มีปรากฏขึ้นในต่างประเทศ โดยผู้เขียนได้ยกบทบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการค้าประเวณีที่ปรากฏในประเทศสหรัฐอเมริกา มาอธิบายประกอบกับปัญหาการควบคุมดูแลสถานบริการ ในกรณีที่มีการพักใช้ใบอนุญาตในความผิดฐานค้าประเวณี และกำหนดโทษของเจ้าของผู้ประกอบการ ในกรณีที่พบว่ามีการค้าประเวณี
ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙


Keywords


entertainment business, prostitution, stealth

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.