พุทธบูรณาการกับแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองไทย BUDDHIST INTEGRATION WITH THE METHOD TO SOLVED THE CONFLICT PROBLEMS IN THAI POLITICS

Aphicha,Panya Sukjeen,Sunanta

Abstract


บทคัดย่อ

 

ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองไทยถือเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคมและความเชื่อมั่นระหว่างประเทศ  ปัญหาความขัดแย้งนำไปสู่ความรุนแรงจนก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินดังจะเห็นได้จากประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ผ่านมา การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในแง่ของพระพุทธศาสนานั้น พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสถึงแนวทางในการสร้างความสามัคคี หรือที่เรียกว่า อปริหานิยธรรม ที่ถือเป็นหลักธรรมสำคัญที่จะช่วยทำให้สังคมที่ตั้งอยู่ในอปริหานิยธรรมนั้นมีความเจริญรุ่งเรือง ตลอดจนถึงหลักทศพิธราชธรรม ๑๐
ที่ถือเป็นหลักธรรมสำคัญใช้ในการปกครองหรือเป็นหลักธรรมสำคัญผู้ปกครองอีกด้วย
การนำเอาหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนั้น สิ่งสำคัญจะต้องเริ่มจากตัวนักการเมืองเป็นเบื้องต้น เพราะเมื่อนักการเมืองได้รับการพัฒนาย่อมที่จะทำให้เกิดนักการเมืองที่ดีและรู้จักใช้เหตุผลคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน


Keywords


Buddhist integration, conflict

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.