วารสารวิจัยพุทธศาสตร์ Buddhist Research Journal

วารสารวิจัยพุทธศาสตร์ ภาษาไทย โดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์