วารสารครุศาสตร์ มจร.โคราช

วารสารครุศาสตร์ มจร.โคราช เป็นวารสารวิชาการ ราย 3 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริการวิชาการ และเป็นศูนย์กลางรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ ความคิด ทัศนะและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา บทความวิจัยและบทความวิชาการ โดยมุ่งเน้นในศาสตร์ การบริหารการศึกษา ภาษากับการสื่อสาร ภาษาศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปะัญญาท้องถิ่น นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ การวัดผลและประเมินผล พระพุทธศาสนา ศาสนาและปรัชญา ทัศนศิลป์ ภาษาและวรรณคดี วรรณกรรม ตลอดจนเป็นการนำเสนอองค์ความรู้และข้อค้นพบจากการศึกษาและวิจัยทางด้านการศึกษา และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Journal Homepage Image