Journal of MCU Buddhist Review

วารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์ เป็นวารสารของคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดทำขึ้นภายใต้ระบบ Open Journal System

ภาพนี้เป็นภาพปกของวารสารมจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์ ปีีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ 

Announcements

 

รับบทความของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

 
วารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์ คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๒ และปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เปิดรับบทความนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
Posted: 2019-02-06 More...
 

รับบทความวิชาการ ด้านพระพุทธศาสนา

 

๑. บทความวิจัย

๒. บทความวิชาการ

๓. บทความปกิณณกะ

๔. วิจารณ์หนังสือ

 
Posted: 2019-01-30 More...
 

รับบทความวิชาการด้านพระพุทธศาสนา

 

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความทั่วไปหรือการวิจารณ์หนังสือ

มาลงในวารสารมจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์

 
Posted: 2019-01-30
 
More Announcements...

Vol 2, No 1 (2018): Journal of MCU Buddhist Review


Cover Page