แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของบุคลากร สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาคใต้ตอนบน

สุจิน ศรีประภา

Abstract


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของบุคลากรสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาคใต้ตอนบน ในด้านการวางแผนและการกำหนดเป้าหมายร่วมกัน ด้านการให้ความร่วมมือของสมาชิกด้านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ด้านการสนับสนุนและการไว้วางใจและด้านการตัดสินใจร่วมกัน และเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของบุคลากร สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาคใต้ตอนบน กลุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ซึ่งเป็นบุคลากรของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาคใต้ตอนบน จำนวน 130 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 0.898วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และ f-test 

ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของบุคลากร สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาคใต้ตอนบน ในด้านการวางแผนและการกำหนดเป้าหมายร่วมกัน ด้านการให้ความร่วมมือของสมาชิกด้านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ด้านการสนับสนุนและการไว้วางใจและด้านการตัดสินใจร่วมกัน โดยจำแนกตามข้อมูลพื้นฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นบุคลากรของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ยอยู่ในช่วง 46 - 55 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ตำแหน่ง ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนและการกำหนดเป้าหมายร่วมกัน ด้านการให้ความร่วมมือของสมาชิกด้านการสื่อสารกันอย่างสร้างสรรค์และด้านการตัดสินใจร่วมกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนด้านการสนับสนุนและการไว้วางใจ ไม่แตกต่างกัน ด้านเพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ด้านอายุและตำแหน่งงาน พบว่าโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของบุคลากรสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาคใต้ตอนบน พบว่า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาคใต้ตอนบน ควรกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์วิธีการหรือแนวทางการดำเนินงานตลอดจนหน้าที่ในการปฏิบัติงานของบุคลากรและตำแหน่งให้ชัดเจน และต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคน มีส่วนร่วมในการกำหนดวางแผนการปฏิบัติงานและร่วมลงมือปฏิบัติงาในทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและรู้สึกมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบและผู้บริหารต้องดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมและยึดหลักการมีเหตุผลในการบริหารงาน

 

คำสำคัญ:  การทำงานเป็นทีม, ประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม, สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานภาคใต้ตอนบน

 

ABSTRACT

The objectives of this research were to study and compare the factors that affect to the Effective Development of Personnel Teamwork at the Institute and Offices for Skill Development of the Upper Southern Thailand in terms of planning and goal setting according to the cooperation of the members aspect, creative communication aspect, support and trust aspect, Co-decision-making aspect in order to improve the guideline to develop the Effective Development of Personnel Teamwork at the Institute and Offices for Skill Development of the Upper Southern Thailand. The sample groups are the government officers, permanent employees and government employees who are the staffs at the Institute and Offices for Skill Development of the Upper Southern Thailand, totally 130 persons. The instruments were used collect the data was the questionnaire with the reliability at 0.946. The data were analyzed by descriptive statistics such as frequency , percentage , standard deviation, t - test and f - test.

The result of the study were found that the Effective Development of Personnel Teamwork at the Institute and Offices for Skill Development of the Upper Southern Thailand, According to the planning and goal setting aspect, the cooperation of the members aspect, creative communication aspect, Support and Trust aspect, Co - decision - making aspect were classified by basic data were found that the majority of the sample group were from Suratthani Institute for Skill Development office 11, mostly were female, the average age was 46 - 55 years old, bachelor degree, Work Experience 16 year , the main position is government officers. The overall result had statistically significant different at 0.05. When considering each aspect, it was found that the planning and the goal setting, the members collaboration to creative communication and decision-making. Had statistically significant different at 0.05. In addition, according to the Support and Trust aspect the result were not had no any significant different including the gender aspect, education background, working experience, the overall were not different too. However, the age and working position aspect had statically significant different at 0.05. and the guideline to develop the Effective Development of Personnel Teamwork at the Institute and Offices for Skill Development of the Upper Southern Thailand found that the Institute and Offices for Skill Development of the Upper Southern Thailand should formulate their policies, objectives, methods or guidelines, as well as more clarification on the duties of personnel and positions. Moreover, the institute must be open up and give the opportunity to their staffs in order to engage in planning, implementation and collaboration in every working step, to be proud and feel involved in their responsibility. Finally, the administrator must retain the principle of a fair and reasonable to their management.

 

Keyword:  Teamwork, Team performance, The Institute and Offices for Skill Development of the Upper Southern Thailand.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.