Announcements

             วารสาร มจร การพัฒนาสังคม (Journal of MCU Social Development)
ขอเชิญชวนคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา บุคคลภายนอกที่สนใจ
ส่งต้นฉบับบทความ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร มจร การพัฒนาสังคมโดยผู้สนใจสามารถส่งบทความ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ พร้อมซีดีบันทึกบทความวิจัย (ให้บันทึกเป็น .doc เท่านั้น) จำนวน ๑ แผ่น ส่งต้นฉบับบทความได้ที่ jsocdev@gmail.com 

             กองบรรณาธิการวารสาร มจร การพัฒนาสังคมได้ให้ความสำคัญกับเป้าหมายและขอบเขตเนื้อหา (Aim, Scope) ของ สาขาวิชาการพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับเกณฑ์เชิงคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย เพื่อสนับสนุนให้การเผยแพร่ผลงานวิชาการมีขอบเขตที่ชัดเจนโดยบทความวิชาการต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่พิจารณาบทความวิชาการนั้นๆ ทุกบทความซึ่งวารสารวิชาการฉบับนี้กำลังพัฒนาเข้าสู่การรับรองมาตรฐานจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(Thai–Journal Citation Index Centre: TCI) ต่อไป

ปิดรับบทความ (ชั่วคราว) 17 08 2017 - 31 10 2017

 
J M S D Announcements
-----------------------------------
วารสาร มจร การพัฒนาสังคม
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
ขอแจ้งการปิดรับบทความวิชาการ/บทความวิจัย(ชั่วคราว)
โดยจะเปิดรับบทความอีกครั้งในเดือน พฤศจิกายน 2560
 
Posted: 2017-08-17
 
1 - 1 of 1 Items